Startside Opp Søk                                                                                                              

[Under konstruksjon]

Reduser faren for virusangrep

Bestill domenenavn

Bestill webhotell

Flytt til oss

Bestill mailadmin

Les e-post

 

Kunden aksepterer avtalebetingelsene ved å markere boksen til venstre for teksten "Jeg har lest og akseptert avtalebetingelser på lenken over." Denne teksten finnes på alle nettsider under www.iva.no, hvor det kan bestilles en tjeneste av Ivar Ørjedal.

GENERELLE AVTALEBETINGELSER MELLOM IVAR ØRJEDAL OG KUNDEN

Avtalebetingelsene gjelder ved kjøp av en eller flere av tjenester som anses som et abonnement;

a) Domenenavn - registrering av nytt domenenavn eller flytting av eksisterende domenenavn. Årsavgift fra år 2. Ved flytting faktureres årsavgift fra flyttedato.
b) Webhotell ("Webpakke") - Serverplass for hjemmesider og ekstra epostkontoer.
c) Andre tjenester som statistikk, Frontpage Server Extensions, URL Forwarding, drift av primær og/eller sekundær DNS.

1. Generelt ved bestilling av domenenavn og webhotell/e-post/andre tjenester

1.1

Ved bestilling av domenenavn faktureres kunden etter at domenenavnet er registrert. Ved bestilling av webhotell/andre tjenester faktureres kunden etter at produktet er levert.
Abonnement for bestilling av webhotell/andre tjenester gjelder for 12 måneder, og løper til kunden avbestiller. Tjenestene faktureres forskuddsvis pr. 12 måneder.

Faktura har 14 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling vil kunde først motta betalingspåminnelser på e-post ukentlig, deretter vil kunden få tilsendt 1 - en - skriftlig purring pr. post før saken eventuelt oversendes til inkasso. For alle tvister som kan utspringe av dette, gjelder vanlig rettspraksis, dvs at tvisten skal behandles i Hattfjelldal forliksråd.

Ved skriftlig purring debiteres avgift innenfor gjeldende lover og regler, for tiden 50 kroner i purregebyr samt 12% rente p.a. Kunden vil også motta betalingspåminnelser på e-post etter at skriftlig purring sendes til kunden.

For alle domenenavn kommer en obligatorisk årsavgift fra år 2. (Ref. http://www.iva.no)
Ved registrering/flytting av domenenavn, samt årsavgift fra år 2, er følgende tjenester inkludert:

a) Drift og administrasjon av DNS for domenenavnet (Valgfritt - kunden kan benytte andre navnetjenere om ønskelig)
b) Årsavgift til registreringsautoriteten for vedlikehold av rettighetene til domenet (Ref. http://www.iva.no)
c) Inntil fem e-postadresser (Valgfritt - kunden kan velge en annen leverandør for e-post om ønskelig)
d) Support

1.2

For domeneregistreringer: Ivar Ørjedal er ansvarlig for oppsett mot de servere som domenene skal henvises til (med mindre kunden skal drifte navnetjenerne selv). Ivar Ørjedal står oppført som teknisk kontakt og sonekontakt, og Ivar Ørjedal håndterer betaling av registreringsavgift. Så snart bestilleren ønsker å bruke domenet for webhotell eller e-post gjennomfører Ivar Ørjedal de nødvendige endringer i henhold til gjeldende prisliste. Se våre gjeldende priser.

Om det gjeldende navn allerede er registrert som domenenavn, kan ikke Ivar Ørjedal gjennomføre noen registrering. Ivar Ørjedal tar heller ikke ansvar for om noen annen har registrert det bestilte domenenavnet innen registreringsprosessen i respektive land er gjennomført, eller hvis oppdraget viser seg umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

Bestilleren har ansvar for at bestillingen ikke strider mot gjeldene regler for registrering under de respektive domener. Disse reglene bestemmes av den lokale registreringsautoriteten. For .no-domenenavn er dette NORID, for internasjonale toppnivådomenenavn (com/net/org) er dette ICANN. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Bestilleren er ansvarlig for at de navn som skal registreres ikke krenker tredje parts immaterielle rettigheter, f.eks. i form av registrerte eller innarbeidede varemerkerettigheter. Ved bestilling av et domenenavn, binder kjøperen seg juridisk til kjøpet for hele gyldighetstiden.

Etter at et domenenavn er endelig registrert, er gyldighetstiden ett år. Registreringen er bindende i 365 dager, med mindre kunden skriftlig kansellerer domenenavnet. Ivar Ørjedal forbeholder seg retten til å nekte å behandle bestilte domenenavnregistreringer.

Registrering av domenenavn er en TJENESTE vi leverer - ikke en vare - , og følger derfor ikke vanlige regler for angrefrist i henhold til kjøpsloven. En tjeneste som er fullt ut levert ikke er returnérbar. Et domene som er registrert på vår DNS er det derfor kort angrefrist på.

Regler for angrefrist på våre tjenester er som følger:

Domeneregistrering
Alle andre tjenester

Privat kunde
24 timer etter søknad
7 dager etter levering

Bedrift/Organisasjon/Forening
Ingen angrefrist
Ingen angrefrist


2. Priser / Prisendringer

2.1

Alle priser kan endres, økninger i pris kan endres med minimum 3 måneders varsel, med virkning fra avtalens fornyelse eller første forfall. Melding om prisendringer sendes som e-post til den e-postadressen som oppgis ved bestilling. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.
Kunden oppfordres til å informere Ivar Ørjedal om eventuelle adresseendringer, så vel som forretningsadresse/bopel som e-postadresse.

Alle priser som er oppgitt på Ivar Ørjedals websider er UTEN merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.

2.2

Ekspedisjonskostnader er p.t. kr. 25.- pr. faktura.

3. Tjenestene

3.1 - Domeneregistrering/administrasjon
Ivar Ørjedal forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener enten dette inkluderer søking, registrering, parkering, eller administrasjon av domenenavn.

3.2 - Webhotell
Avtalen gir kunden tilgang på en av webserverne som Ivar Ørjedal til enhver tid benytter. Kundens hjemmesider skal gjøres tilgjengelig for brukerne av Internett.

3.3 - E-post
Avtalen gir kunden tilgang på en av mailserverne som Ivar Ørjedal til enhver tid benytter. Kundens e-post skal kunne brukes til sending og mottak av elektronisk informasjon på Internett.

4. Kundens plikter

4.1

Domenesøknad/bestilling av webhotell/e-post/andre tjenester utføres av Ivar Ørjedal på bakgrunn av informasjon fra kunden. Ved bestilling av .no-domenenavn kreves egenerklæring tilsendt fra kunden før domenenavnet registreres. Denne tilsendes kunden på e-post så snart vi har registrert kundens søknad.

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, e-postadresse, registreringsnummer etc. kan Ivar Ørjedal ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

All korrespondanse vedrørende eksempelvis prisendring, varsling om unormalt høy trafikk og annen kundeinformasjon skjer per e-post. Eventuelle meldinger fra Ivar Ørjedal til kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at Ivar Ørjedal kan godtgjøre at slik e-post er sendt.

4.2

Oppsigelse/kansellering ved fornyelse av domenenavn:

Ved fornyelse av dine tjenester hos Ivar Ørjedal, vil du motta en faktura mellom 40 og 60 dager i forkant av fornyelsen. Det er viktig å merke seg følgende:

Ved eventuell avbestilling av tjenestene har kunden en oppsigelsesfrist på mellom 15 - femten - og 30 - tredve - dager før ny avtaleperiode for abonnementet trer i kraft. Se spesifikasjonene nedenfor.

Ved å godta avtalebetingelsene aksepterer du som kunde at følgende typer toppnivå-domenenavn automatisk blir fornyet ytterligere ett år for din regning (Kr. 295.- eks.mva) dersom vi ikke har mottatt din oppsigelse i tide:

  • .no - 30 dagers oppsigelsesfrist
  • .com - 15 dagers oppsigelsesfrist
  • .net - 15 dagers oppsigelsesfrist
  • .org - 15 dagers oppsigelsesfrist
  • .info - 15 dagers oppsigelsesfrist
  • .biz - 15 dagers oppsigelsesfrist
  • .us - 15 dagers oppsigelsesfrist
For alle andre typer toppnivå-domenenavn enn de nevnt ovenfor, blir domenenavnet fornyet når tilsendt faktura tilknyttet årsavgiften for neste avtaleperiode, er registrert innbetalt til vår bankkonto.

Oppsigelsen for ny periode kan foretas på følgende måter: (Husk fristen på 30 dager!)
  • Skriftlig oppsigelse til Ivar Ørjedal pr. brev, faks, eller e-post
  • Ved å returnere regningen til Ivar Ørjedal hvor du spesifiserer at du ikke ønsker å fornye avtaleperioden
  • Ved å flytte domenenavnet til en annen ISP
For alle andre tjenester (dvs. tjenester som ikke har med selve årsavgiften tilknyttet domenenavn å gjøre) kan avbestillingen/kanselleringen foretas med 0 - null - dagers oppsigelsesfrist uten økonomisk belastning for kunden.

5. Drift av domene

5.1

Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med domeneutsteders navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid. Ivar Ørjedal vil søke å informere kunden om domeneutsteders retningslinjer.

Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og/eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden skal holde Ivar Ørjedal skadesløs ved søksmål i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

5.2

Webkapasitet

Dersom brukerens websider belaster over den avtalte lagringsmengde, over en periode på en måned, skal Ivar Ørjedal informere kunden om dette, og anbefale kunden om enten å fjerne data eller oppgradere tjenesten. Dersom kunden ikke innen 1 måned foretar endringer betraktes dette som en bestilling på oppgradering av tjenesten til neste nivå. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.

Der kundens websider genererer mer trafikk enn det Ivar Ørjedal anser som normalt, tatt i betraktning den løsning som er valgt, skal Ivar Ørjedal per e-post/telefon gi brukeren varsel om dette og tilby alternative løsninger. Dersom kunden ikke følger opp denne advarselen, forbeholder Ivar Ørjedal seg retten til å si opp avtalen.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Ivar Ørjedal seg retten til å be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare. Dersom kunden ikke følger opp denne advarselen, forbeholder Ivar Ørjedal seg retten til å si opp avtalen. I særlig graverende tilfeller forbeholder Ivar Ørjedal seg retten til å stenge kundens nettsted med øyeblikkelig virkning.

5.3

Webinnhold

Brukeren er selv ansvarlig for å lage, legge inn, oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens/brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at lover og opphavrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden og brukeren er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren, som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Ivar Ørjedal seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.

Ivar Ørjedal forbyr nettsteder som:

a) fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig
b) viser hardpornografisk materiale
c) handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn
d) viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr
e) er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning

Det samme gjelder distribusjon av linker eller bilder, samt distribusjon/linking av/til "warez" (piratkopier av kommersiell programvare/spill). Ivar Ørjedal forbeholder seg retten til å stenge tjenester som ifølge vår fortolkning bryter slike regler. Stengning kan foretas umiddelbart uten forvarsel, og uten rett til erstatning/kompensasjon.

6. Overdragelse eller flytting

6.1 - Domene

Kunden er rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet mot å betale de avgifter de individuelle domeneregistrar krever for overdragelse av domenet. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om parkering, domeneadministrasjon etc.

6.2 - Domeneadministrasjon/webhotell

Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør dersom kunden ikke har utestående beløp hos Ivar Ørjedal tilknyttet til domenenavnet, men er ansvarlig for påløpte kostnader frem til utløp av inneværende avtaleperiode.

Dersom kunden flytter domenenavnet til en annen leverandør uten at regning for enten domeneregistrering, webhosting/webdesign eller årsavgift, er betalt til oss, forbeholder Ivar Ørjedal seg retten til å flytte domenenavnet tilbake til Ivar Ørjedals egne serverområder igjen inntil innbetaling er registrert.

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Ivar Ørjedal. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

7. Force majeure

7.1

Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

8. Forbehold

8.1

Vi tar forbehold om trykkfeil på vårt nettsted, www.iva.no. Vi forbeholder oss retten til å forandre eller oppdatere innholdet på nettstedet etter behov. Vi tar ikke ansvar for websider som har linker til oss eller som vi har linker til. Vi har ingen kontroll over eller ansvar for websider du kommer i kontakt med via vår hjemmeside.
 

Til bestilling

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 25.05.2014
louis vuitton outlet lebron 12 jordan 11 legend blue jordan 11 lebron 12 jordan 11 legend blue michael kors outlet jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue lebron 11 jordan 13 barons Legend Blue 11s legend blue 11s legend blue 11s michael kors uk legend blue 11s jordan 6 black infrared legend blue 11s lebron 12 michael kors outlet jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan retro 11 jordan 11 legend blue black infrared 6s michael kors outlet cheap jordan shoes jordan 14 black toe black toe 14s beats by dre cheap legend blue 11s jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue uggs black friday louis vuitton outlet north face black friday michael kors outlet online jordan 11 legend blue legend blue 11s beats by dre cheap