Ivar Ørjedal                                                                                                                

                                                                                                                

[Under konstruksjon]

 

 

 

 

 

 

 


                                                         -18 -

     Hattfjelldalens bebyggelse  
   HATTFJELLDAL - skyldsat 1721.
   Som tidligere nævnt blev gaardene Hattfjell-
 dal først optat av alle gaarde i Hattfjelldalen
herred, idet svogrene Anders Larsen og Mogens
Jonsen tok rydning der ca. 1680. Anders var f.
1658 og ryddet paa Gammeljorden midt imot La-
nes. Sønnen, Nils Andersen, flyttet senere  gaar-
den dit hvor nuværende ældre gaarde er  -  Yt-
tergaarden - og denne flytning skedde  forment-
lig i midten av 1740-aarene. Hvilken av disse to
gaarde - ytre eller indre - blev ryddet av  Mo-
gens Jonsen, vites ikke. I 1701 var dar, som tid-
ligere nævnt, 3 bønder, nemlig: Anders Larsen,
Lars Nilsen ( f. 1652) og Ingebrigt Eriksen  ( f.
1665 ). Lars Nilsen flyttet formentlig  senere til
Storfiplingdalen. Om Nils Andersens broder, Lars
Andersen, var gift med nogen datter av Lars Nil-
sen eller Ingebrigt Eriksen, vites ikke. I motsat
fald blev ingen av disse to familiers efterkom-
mere paa Hattfjelldal, og disse gaarde - ved Nils
Andersens  flytning  fra  Gammeljorden -  ind-
skrænkedes til 2 gaarde, idet Lars Andersen bod-
de  paa indre gaarden og senere dennes søn, Jo-	
hannes Larsen, der byttet sig til Haustreisen, og
en  Ole Olsen  kom  istedet. Gaarden  har været
                    - 19 -       
brukt av Ole  Olsens efterkommere  -  fra far til
søn - like til nu.
   Y t t e r g a a r d e n  bruktes efter Nils Ander-
sen av sønnen Anders Nilsen,  derpaa dennes søn,
Ole Andersen, saa  Ingebrigt  Johansen, der  blev
gift med enken efter Ole Andersen i 1844, fik
med hende 5 barn, og av disse overtok den ældste
-  Ole  J. Ingebrigtsen  -  i  1870  halvdelen  av
gaarden og senere det hele. Nu er gaarden delt i
3 bruk og efter 1903 brukt av 1)  Gammelgaar-
den: Oles søn, Inge Olsen,  2) Sletbakken :  Do.
Ottar Olsen, og Kjerkstad av svigersønnen, lap-
pefogd Egil Havig. I et senere avsnit skal jeg gi
en oversigt  over de ældste slægter inden  Hatt-
fjelldalen, og disses forgrening.
   Y t t e r g a a r d e n har saaledes havt følgende
brukere:
   1. Rydningsm. Mogens Jonsen - idet det  for-
utsættes, at disse to gaarde  oprindelig  var  kun
et  bruk, men  omkring  1700 -  av  enken  efter
Mogens Jonsen - var  delt i to.  Denne rydning
var paabegyndt  ca. 1680.
   2. Ingebrigt Eriksen eller Lars Nilsen  fra ca.
1700	til midten av 1740 – aarene.
   3. Nils Andersen fra Gammeljorden  midt for
 Lanæs, og denne blev nedlagt. Nils Andersen var
g. m. Karen Bentsdatter fra  Finnsaas  og  døde
1776.
   4. Anders Nilsen, d. 24. juni 1825, 75 aar.
   5. Ole Andersen, g. m. 1) Anne Andersdtr. fra
Herringbotnet - d. 1843 ( Anne d. 1829) , 2) Be-
ret Olsdtr. Fra Ruderaas, g. i august 1830.
   6.  Ingebrigt Johansen fra Almdal i  Vefsen, g.
m. enken efter O. A. i 1844 og brukte gaarden til 
1870. Han døde som kaarm. 1885 - f. 1817, hun
f. 23 decbr. 1809, d. 1902. 
                   - 20 -                       
  7. Ole Johan Ingebrigtsen, f. 6. mai 1845, brukt
gaarden  til 1903,  g. m. Hattfjelldals første Jord-
mor Oline Larsdtr. Fra Gryteselv.
  8. Inge Olsen, tillike handelsm., f. 1871, d. 13.
juni 1919. Brukes nu av dennes enke,  Dina  Kri-
stoffersdtr.  fra  Vesterbugt,  datter  av  Kristoffer
Hendriksen.
   ( Det bemerkes, som tidligere anført, at i 1903
deltes gaarden i 3 parter. Kjerkstad  fik  saaledes
tillagt  en  større  del av  jorden og  resten  deltes
mellem Inge og Ottar Olsen, og hvorav Inge fik
hovedbruket.)
   I n n e r g a a r d e n,  Hattfjelldal,  hadde  føl-
gende brukere:
  1. Mogens Jonsen,  rydningsm.,  fra ca. 1680 -
     90 – aarene.
  2. Lars Nilsen eller Ingebrigt Eriksen i tiden
    1700 - 1740.
  3. Lars Andersen, f. 1702 - søn av Anders Lar-
    sen, Gammeljorden  ca. 1740 - 65.
  4. Johannes Larsen, ca. 1765 - 80. Byttet sig til
    Haustreisen.
  5. Ole Olsen fra Haustreisen ca.  1780 -  1800.
  6. Jon Olsen, 1800 – 1828, d. 12. oktb. 1831, 80
    aar gl.
  7. Bendig Jonsen,  1828 - 53, var g. m.  Bereth
Andersdtr. fra  Yttergaarden.  Gaarden  deltes da
mellom  sønnerne,  Andreas  og  Mathis  Bentsen,
den sidste fik  hovedbruket.
  8. Mathis Bentsen, f. 1820, d. 1884. G.m. Marit
Jonsdtr., Mekkeljord - datter  av Jon  Torgersen
 fra Sell i Gudbrandsdalen. 1853 - 1884.  Derpaa
 enken, med sønnen Johan som driver,  fra  1884 -
1894.
   9.  Johan Mathisen ( d. 26. septb. 1908)  1894 –
1908. Var g. m. Petrine Olsdtr. Fra Kvalfors,  der 
                     - 21 -
med sønnen Torger som driver, fortsatte gaards-
driften til ca. 1915.
   10. Torger Johansen, som selveier.
   Andreas Bentsen bygget paa Remmen, omtrent
hvor  lensmand  Brennes  gaard er, men flyttet i 
1868 til gaarden Lanes og brukte denne til 1884.
Han døde som  kaarm. 5. februar 1892, var f. 1818.
I beg. av  70-aarene  kjøpte  staten  denne  gaard,
Remmen, til præstegaard.
   Efter at jeg nu anser mig  færdig  med  gamle
Hattfjelldal, den  første  bebyggelse  inden Hatt- 
fjelldalens  grænser,  vil jeg  gaa  over til  at ta
gaardene mer i alfabetisk orden.
ATTERLI - oprendelig en skogstue:
   Bygslet av Anthon E. Lie i 1879, men ikke til-
flyttet. 1. Ole  Andreassen  fra  Aasli, g. m. Sofie 
Helmersdtr. Skundberg. Bruker fra 1892.
ASPNES: 
   Optat  1881  av  Lars  Johan  Petterson  og h.
Brita Andersdtr., begge fra Vilhelmina,  Sverige.
Siden brukt av Edvin Kristiansen - søn  av Kri-
stian Pedersen Solbakken,  Dolstadsjøen - g. m.
Olianna Olsdtr., Bratli. Hun d. 26. des. 1920.
  1. Lars J. Petterson  1881 - ca. 1888. Frafl.
  2. Edvin Kristiansen 1888 - 1921. 3. Edvin Nilsen
fra Krutaag 1921 - . G. m. Karen Edvinsdtr.
Aspnes.
BESSEDØR*):
  Optat i 1802 av Ole Jonsen - søn av Jon Olsen
                     - 22 -
Røsvatsbugt - som bodde der til 1812. Saa til –
flyttedes gaarden av Ole Kolbendsen fra Varen-
træsk, og bruktes av ham til 1835. Ole Kolbend-
sen flyttet 1835 til Bjørkvasdalen, Tarnaby i Sve-
rige, og  broderen  Mekkel  Kolbendsen  blev saa
bruker paa Bessedør. Senere brukte saa  dennes
sønner, Lars  og  Kristian,  gaarden  en  til i fæl-
lesskap. Den første, Lars, var g.m.  Maren Eriks-
dtr.  fra Varnvatne,  og  Kristian  g.m.  Kristine
Jakobia  Ingebrigtsdtr.  fra  Hattfjelldal.  Lars
flyttet til sønnen Mekkel Larsen Spelrem,  Vef-
sen, og Kristian har siden brukt gaarden  alene.
   Altsaa:  1.Ole Jonsen, 1802 - 1812. 2. Ole Kol-
Bendsen, g. m. lappike, 1813 - 35.  3. Mekkel
Kolbendsen (med sønner), g.m.  Gunhild  Lars-
dtr. fra Tortenli. Han f. 1813, d.1904. Hun f.1810,
d. 4. septbr. 1897. 1835 – 1904.  4. Kristian Mek-
kelsen og Lars 1904 - ? Senere Kristian alene som  
selveier fra 1913.

BREIVIK: 
   Optat i 1818 av Thomas Ingebrigtsen fra Stor-
neset, g. m. Pernille  Nilsdtr.,  fra  Bjørnaadalen
og hvis søstre var Elen Nilsdtr., Nyhaugen (Ivar-
rud) og Anne N., Grublandshaugen, samt  Olava
N., g. m. Peder  Sjursen,  Vollan  -  oprindelig 
pladsm. Under Skog, Vefsen.
   Senere blev gaarden delt mellem sønnerne Nils
og  Ingebrigt  Thomasen.  Nils  tok op  Sanneset,
men byttet saa med  Ingebrigt og fik  hovedbru-
ket. Gaarden brukes nu av Isak Nilsen, søn  av
N. T.,  g. m.  Ingeborg  Larsdtr. -  en  datter  av 
Lars  Tølløfsen, Valmaas og Antonette Ingebrigts-
dtr. fra Tustervatn.
   Altsaa:  1. Thomas Ingebrigtsen, d.  1. april
1863, 68 aar,  fra 1818 -  63. Pernille, hans kone,
                     - 23 -
d.29. nov. 1868, 65 aar. 2. Enken fra 1863 - 68.
3. Ingebrigt - siden Nils  1868 - .  4. Isak Nilsen.
Nils  var  g. m.  Jakobine  Ingebrigtsdtr.  fra  Alm-
dal, Vefsen.
BJØRKAAS: 
   Optat 1838 av Jakob Hansen og h.  Anne Nils-
dtr. - begge  fra  Ranen  ( Hemnes).  D. henholds-
vis 9. dec. 1869, 60 aar gl., og  17 april 1881 - 
f. 1792.  Derpaa brukt av sønnen  Hans Jakobsen,
g. m.  Beret  Jakobsdtr.  Fra  Varentræsk  -  datter
av Jakob Kolbendsen.  Hans d. 1879.  Derpaa delt
mellem  sønnerne Jørgen, g. m.  Kristine  Eriksdtr.
fra  Kulstad - og Andreas Hansen,  g. m. Emilie
Eriksdtr.,  Kristines  søster.  Jørgen  bygget  ny
gaard paa sæteren og  Andreas  beholdt  hoved-
bruket.
   Altsaa:  1. Rydningsm. Jakob Hansenn 1838-60.
2. Hans Jakobsen 1860 - 79.  Derpaa delt i to bruk
3. Andreas Hansen.
BRÆNDMO:
   Optat  i  1840-aarene  av  Elias  Thorstinsen,
Gudaamo, f. 4. jan. 1817, og h. Martin Rølløfsdtr.
fra Meraker. Marit var søster  til  Nils Rølløfsen,
Dalen og Ole Rølløfsen,  Vefsenmo. Elias var en
forholdsvis oplyst mand, og  fungerte i en række
av  aar  som  forlikskommissær.  Hele familien -
barn og svigerbarn - utvandret til  Amerika.  De
fleste av dem i 1870- aarene og resten,  fotogra-
ferne T.E. Brændmo,  der bodde en længere tid
paa Bodøy, og  R.E. og Andreas Brændmo, senere.
   Altsaa: 1. Rydningsm. Elias Thorstinsen  1840-
aarena til  1875. 2. Nils Ingebrigtsen fra  Tuster-
vatne, g.m. Ingeborg Isaksdtr. Fra Kulstad, 1877
- 1906, idet lensm.  Nilson var  bruker i 2  aar. 
                  - 24 -
3. Ingebrigt Nilsen - g. m. Lovise Jonsdatter  fra
Dalen - som selveier  fra 1906.
BRENNE: 
  Optat i 1852 av Ole Andersen  fra Stjørdalen
og h. Malene Olsdtr. Fra Kjønbekmo  ( Nerli ).
Han f. 1823, d. 15. jan. 1909, hun d. 14. dec. 1871. 
Derpaa ca. 2aar av Lars Rud fra Odalen, g. m..
Pauline Hemmingsdtr.,  Groli. Fraflyttet i  1878
til  Stomo  pr. Elsfjord,  hvorfra  han ca. 2 aar
derefter utvandret til Amerika.  Efter Lars  Rud
fik Andreas Pedersen - søn av Peder Chr. Nilsen
Solbakken, Dolstadsjøen - gaarden,  og  brukes
den nu av dennes brorsøn, Kristian Nilsen, g.m.
Petra Pettersdtr. Nysæth, Kampli.  Andreas  Pe-
dersen g. m. Else Pedersdtr. Fra Vollan, hun f.
1841, d. 13. juli 1911.
   Brukere: 1. Ole Andersen fra Stjørdalen 1852
- 76. 2. Lars Rud fra Odalen  1876 - 78. 3. An-
dreas Pedersen 1878 - 1913.  4. Kristian Nilsen
fra 1913.
BJØRKNES: 
   Optat ca. 1870 av lap Andreas Larsen og h. Else
Nilsdtr., d. henhv. 1920 og ? Brukes nu av  Kon-
rad  Albertsen  fra  Ørnes,  g. m. Ingeborg  Laurit- 
sen, Aasen. 1. Anders Larsen ca. 1870 - 1920. 2.
Konrad Albertsen fra 1920.
BRATLI: 
   Optat i 1859 av Lars Jonsen Klip fra Hegre i
Stjørdalen, d. 8. febr. 1861 - 49 aar gl. og h. An-
na - frafl. Derpaa Ole Olsen - søn av Ole  Arnt-
sen  Svartvatne  fra  Stjørdalen - g. m.  Bereth
Olsdtr., Kjønbekmo  ( Nerli ),  og  brukes nu  av
dennes søn Johan Olsen, g. m. Helene Pettersdtr.
                    - 25 -
Nysæth,  Kampli.  Lars  Klips  enke  og  datteren
Sigfrid flyttet til Vardøy.
   Brukere: 1. Lars Jonsen Klip 1859 - 61. 2. Ole
Olsen 1861 - ca. 1906, f. 1829, d. 17. jan. 1913.
Bereth Olsdtr. F. 1839, d. 5. mars 1876. 3. Johan
Olsen.
BERGLI:
   Optat i 1840- aarene av lap Nils Paulsen, g. m.
Randi Bentsdtr. Randi var som pike  tilbudt  stil-
ling  som prestefrue av ”Lille – Kvale”  i  Vefsen,
men  avslog  fordi  hun  ikke  vilde  svike  lappen,
som  hun  da  alt  var  forlovet med.  Senere gjen-
nem tiden  led  hun  av  ”vankelmodighet,”  idet
hun, som folk mente,  gikk og angret paa, at hun
ikke mottok prestens haand.
   Nils Paulsen, der som  gammel mand  omkom
i Apfjeldet, var bror til Sjur, Jon og Ole Paulsen,
Bjørgefjeld,  samt  søster  Sigrid  Paulsdtr., g. m.
Thomas Andersen. Gaarden  brukes  nu  av  søn-
nen Paul Nilsen, g. m.  Marie Israelsdtr.,  Els-
vatne og disses søn  Per Paulsen,  g. m. Kristine
S. Bentsdtr.
   Altsaa:  1. Nils Paulsen  1840 – aarene  -  ca.
1886, d. 1896.   2. Paul Nilsen  ca.  1886 - ca.
1912.	3. Per Paulsen fra 1912.
DALEN:
   Optat ca. 1841 av Kristoffer  Krontap, som var
dar et aar. Han hadde laant en ko av  Ole Ander-
sen,  Hattfjelldal,  men  hadde  foret  saa  daarlig,
at Ole med hest  maatte  hente koen  midtvinters.
   Derpaa  optokes  rydningen  av  Nils Rølløfsen
fra Stjørdalen.  Nils Rølløfsen  var en hastig og
braasint  mand,  men  virksom  og  stod  sig  bra,
skjønt han  hadde  en stor  familie at  underholde. 
                   - 26 -
Engang stuehuset skulde opvaskes, hadde hans
kone leiet en yderst tunghørt pike -  Ragnhild
Arentsdtr. -  til at vaske, og mens denne holdt
paa at vaske op under loftet nær en hylde, som
var slaat tvers over bjelkerne,  kom hun til  - 
uten at sanse det - at skubbe en høvel av hyl-
den og ned i hodet paa Nils, som sat under med
noget haandarbeide. Nils blev saa sint, at haaret
stod som  bust paa hans hode, sprat op,  brukte
mund og truet Ragnhild med sin knyttede  næve.
Ragnhild, der stod paa en stol, blev en stund i
forundring staaende og se paa ham, hvorpaa hun
satte i en skraldende latter, og  utbrøt :  ” Nei,
denna gamle kallen e saa aglaus, at!” -  Dette
virket paa Nils som en bøtte  kaldt  vand  over
hodet, at hun var saa dum at hun ikke  forstod,
at han var sint! - 
   Nils  pleiet  gjerne  om vinteren at gaa  med
lodne reinskaller paa benene. Disse var altid saa
velpleiet, at haarene ingen steds gikk av dem ut-
enfor slit. Kvikke folk fandt da ut, at han pleiet
at sætte nye haar paa, hvis de  gamle  faldt  av,
og naar de da fik se nogen som hadde ladt ”sy-
rak” komme i sine lodne sko, saa blev disse til-
raadet at faa Nils  paa  Dalen  til  at sætte  nye
haar paa! -
   Familien utvandret til Amerika i 1873, hvor-
paa Jon Halvorsen fra Solør, g. m. Nikoline Lars-
dtr. fra Gryteselv, fik gaarden, og som nu brukes
av sønnen Johan Jonsen,  g. m.  Berthe  Lukkas-
dtr. fra Kroken.
   Nils Rølløfsens kone het  Marit Jensdtr.  –
begge var fra Stjørdalen og hadde ved sin an-
komst allerede mange barn, hvorav den ældste
var ca. 12 aar.
   Brukere: 1. Rydningsm. Kristoffer Krontap
                  - 27 -
1841 - 42, fraflyttet.  2. Nils Rølløfsen fra Stjør-
dalen 1842 - 73, utvandret.  3. Jon Halvorsen fra
Solør 1873 - 1913. 4. Johan Jonsen fra 1913.
ELSVATNE:
   Optat av lap Ole Olsen i 1834, siden delt mel-
lem  sønnen  Bendigt  Olsen og  svigersønnen bu-
mand Ole Pedersen Dahl fra  Guldalen.  Derpaa
lærer O. E. Bakke fra Romsdalen, g. m. Elsen  Jo-
hansdtr. fra  Røsvatsholmen,  paa  Bendigts  part
( en parsell - Bokskindmo -  blev  unnatat  av
Bendig ),  saa Karl Morud  eller  Klørn, og bru-
kes nu av Ragnvald Aasen. Ole Pedersens part
brukes nu av dennes søn Lars Olsen.
   Altsaa: 
a. 1. Ole Olsen og h. Sara 1834 - ca. 1865. 2.
Bendigt Olsen fra 1865. 3. Lærer O. E. Bakke
til 1914. 4. Karl Morud 1914 - 1919. 5. Ragn-
vald Aasen fra 1919.
b. Ole Pedersens part. 1. Ole Pedersen, d. 1909.
2. Lars Olsen.
   Ole Olsen, Elsvatne var en mere fremstaaende
lap, og  var  derfor  ogsaa  en  av prestens  med-
hjælpere. Var der gamle lapper som skulde nyte
nadveren og hadde vanskelig for at forstaa  pres-
teten under skriftemaalet, saa gjorde Ole tjeneste
som tolk. Ole Olsen var en brorsøn av den saa-
kaldte  ” Skul – Bennet ”, der døde i 1833, 85 aar
gammel.
EGGEN:
   Optat i 1853 av Trond Pedersen og h. Bryn-
hild Arntsdtr. Fra Tolgen ( d. 16. april  1860 ).
Trond døde 7. septb. 1879, 79 aar gl. Senere er
gaarden brukt av sønnen Peder Trondsen, g. m.
Mathea Mekkelsdtr., Kroken, og brukes nu av
          - 28 -                                    
Simon Pedersen ( Eggen ), g. m. Bergitte  An-
dreasdtr., Aasli.
   Trond foretok flere flytninger, førend han kom
til Susendalen. Han hadde - foruten  Peder  -
to ældre sønner, Arne og Jon, og disse var  ma-
lere av haandverk. De døde begge ugift i Vefsen.
Deres søster Marit var g. m. en Svenske, Oluf Ja-
kob Forsberg, som forsøkte  sig  som  rydningsm.
i  Harvasdalen,  men  paa  grund  av  fattigdom
maatte han snart forlate stedet og  utflyttet.
Brukere: 1. Trond Pedersen fra Tyldalen  1853
- 66, d. 1879. 2. Peder Trondsen  1866 - ?, d. 7.
april 1916. 3. Simon Pedersen som selveier.
FLUKSTAD:
   Optat i 1842 av Jakob Larsen Valli, i 1844 er-
hvervet av Mekkel Arntsen og i 1845 overladt til
dennes svoger Ole Olsen, g. m. Gudbjørg Arnts-
dtr. ( søskende: Mekkel og Arnt Kroken,  Ragn-
hild, ugift og halvbroder Søren Mekkelsen, Øvre
Tralrud )  -  fra  Gausdal.  Senere  brukt av søn- 
nen Jonas Olsen, g. m. Karoline Børresdtr., Tral-
rud ( d. 12. oktober 1913 ) og eies og brukes nu
av Ole Iversen,  Ivarrud ( Nyhaugen ).
   Ole Olsen, Flukstad d. 25. dec. 1872 63 1/2 aar gl.
Hans kone, Gudbjørg, f. 1817, d. 30. dec. 1881.
   Altsaa: 1. Jakob Larsen, senere Valli,  1842
- 44, frafl. 2. Ole Olsen, Flukstad + enken 1845
- 80.  3. Jonas Olsen ( f. 1845 ) 1880 - 1912, d. 8.
septbr. 1922. 4. Ole J. Iversen, g. m.  Jørgine
Arntsdtr., Svenskli, fra 1912.
FAGERBAKKEN:
   Optat i 1901 av Johan Mathias Ingebrigtsen,
søn av  Ingebrigt Johansen,  Hattfjelldal,  g. m. 
Lorense Kristine Pedersdtr., Ørjedal.
                   - 29 -
   Hovedparten  overtat  av  sønnen Ingebrigt  i
1919, overflødig land reservert til  sønnen  Jo-
han at bebygge og rydde-
   Saaledes: 1. J. M. Ingebrigtsen  1901 – 1919. 2.
Ingebrigt Fagerbakken fra 1919.
FORSMO: 
   Optat 1860 av Mekkel  Jakobsen fra  Varen-
træsk, g. m. Elen Larsdtr.,  Krutaag.  Efter 8 aars
forløp fik Mekkel svigerfarens gaard paa  Krut-
aag, hvorpaa Forsmo tilflyttedes av Jens Lossius
Andersen fra Marken; Vefsen, g. m. Marit Olsdtr.
fra  Hattfjelldal.  Gaarden  brukes nu  av  Johan
Karoliussen - søn av Karolius Jakobsen fra Sør-
dal, g. m. Gunhild Jonsdtr. fra  Øyen,  Vefsen.
Hun blev enke og siden g. m. Jakob Mikkelsen,
Aakervik. Karolius var den første landhandler i
Hattfjelldalen - d.  ca.  1860 -  og  bodde  som
inderst hos  Mathis Bentsen, Hattfjelldal.
   Brukere:  1. Mikkel Jakobsen 1860 - 1868. 2.
Jens L. Andersen fra 1868, f. 1823, d. 16. januar
1893.	 3. Johan Karoliusen.
   Karolius Jakobsen kom til skade under saging
paa opgangssagen  i Hattfjelldal, fik et slag i  ho-
det av saggrinden og døde om ca. 8 dage.
GRUBBEN ( Oprindelig  Ole Pedersen- Viken ) :
   Optat ca. 1746 ( skyldsat 1756 ) av Fredrik Lar-
sen - søn av rydningsm. paa Krutaag  Lars  Jen-
sen - g. m. Karen Gabrielsdtr., Krutaag.  Derpaa
bruktes gaarden ca. 8 aar, 1795 - 1803, av Jon
Fredriksen, g. m. Elen Pedersdtr.  ( Jon satte livet
til paa Jamtfjeldet i frost og uveir sammen med
Jon Thomasen,  Krutaag ).  Saa av Nils  Jakobsen
fra Bleikvasforsen, Hemnes, g. m. Kari Fredriks-
dtr., Grubben, der døde 1. decbr. 1856, 90 aar gl.
                    - 30 -
  ( Merkerne for denne gaard er opgaat  av føl-
gende mænd:  1. Anders Mekkelsen Jordbærslet-
teten, 2. Magnus Nilsen, Hellefjeld, 3. Josef Nilsen,
Jomfruremmen, 4. Hans Olsen, Remmen. Forret-
ningen underskrevet av Jakob Jonsen, Gangmar-
ken og Mogens Larsen, Kulstad.  1788 erholdtes
kongelig bevilling til poførelse av sag paa Grub-
ben.)
   Siden bruktes gaarden av sønnen Gabriel Nil-
sen - f. 1804,  d. 6. nov. 1889, ug. -  og nu av
dennes søn Nils Gabrielsen, der tillike  er  han-
delsmand.
   Fredrik Grubben hadde følgende barn:
1. Jon Fredriksen, 2. Gabriel, g. m. Karen Mek-
kelsdtr. fra Røsvatsholmen og boende paa  Kjøn-
aas, Vefsen, 3. Marie, 4. Karen, 5. Lava, g. paa
Veseth.
   Brukere: 1. Rydningsm. Fredrik  Larsen  ca.
1746 - 95. 2. Jon Fredriksen 1795 - 1803. 3. Nils
Jakobsen og kone 1803 - ca. 50. 4. Gabriel Nil-
sen 1850 – 89. 5. Nils Gabrielsen nu. 
   Svigersønnen August Kristiansen  fra  Stekvas-
elv har erholdt en part av gaarden, og  bygget
paa Moen  søndenfor bekken. G. m. Klara Nils-
datter.
GROLI:
   Optat i 1840-aarene  av  Ingebrigt  Olsen  fra
Krutaag, g. m. Dorthea Jonsdtr. -  en  søster av
Kristine Granmo.  Efterat ha bygget paa  Groli,
byttet han rydning med Hans Ingebrigt, der had-
de tat rydning paa Melkerli. Hans blev paa Groli
kun nogen faa aar, og flyttet da -  efter  at  ha
prøvet i Hallingen og paa  Kløvimo -  til Velfjor-
den, hvorpaa stedet da tilflyttedes  av  Hemming
Paulsen - søn av Paal Hemming, Ugelvatne  -
                    - 31 -
g. m. søskendbarn Gurine Olsdatter, Kjønbekmo
( Nerli ), begge fra Meraker, Stjørdalen. Gurine f.
1830, d. 1. april 1915.
   Brukes nu av Magnus Nilsen fra  Krutnes, g.
m.Albertine Pettersdtr. fra Kampli.
  Altsaa: 1. Ingebrigt Olsen i 1840-aarene.  2.
Hans Ingebrigtsen til ca. 1855. 3. Hemming Paul-
sen ca. 1855-95, d. 9. januar 1905. 4. Magnus
Nilsen fra 1896.
GRANMO: 
   Optat av Jon Hansen i 1850. Han tok sin selv
av dage ved hengning  5. juli 1857, hvorpaa hans
svigersøn  Anders Mekkelsen fik rydningen. G. m.
Kristine  Jonsdtr.,  søster  til  Dorthea  Jonsdtr.,
Sæterli  ( halvbroder  Gabriel  Jonsen,  Krutaag. )
Siden Johan Nilsen ( en søn Kristine hadde før
hun dlev g. m. Anders ) g. m. Anne Andersdtr. fra
Øyen, Vefsen, og brukes nu av disses søn Nils Jo-
hansen, g. m. Jørgine Olsdtr. Bakken, Aakervik.
1. Rydningsm. Jon Hansen 1850 – 57, d. 5. juli  
1857. 2. Anders Mekkelsen 1857 – ca. 1885, d. 19.
juni 1904. 3. Johan Nilsen ca. 1873 - 1911, d. 25.
mai 1920. 4. Nils Johansen fra 1912 som selveier
GRYTESELV, a.:
   Paabegyndt av Ole Johansen - far til Ole, kaldet
”Gammelbestemt” -  og Jon Olsen, husm.  Under
Ravatne, Vefsen. Siden av Jon Olsen fra Ranen,
efterat  han  først  hadde  prøvet  paa  Vefsenmo.
 Jons datter Ingeborg var gift ved Oksfjeldelv, Ra-
nen. Jon  delte  senere  gaarden  mellem  sønnen
Arne Jonsen, g. m. Beret Larsdtr. form. fra  Kval-
fors, og datteren Dorthea, g. m. Ingebrigt  Han-
sen. Arne Jonsen døde forholdsvis ung, og enken
blev  derpaa  g. m.  Peder Nilsen  fra  Storfipling- 
                   - 32 -
dalen, som derpaa brukte denne part i nogen
aar, 1836 – 45. Peder fik sig da avstaat Melkerli
av Ingebrigt Olsen, som tidligere hadde byttet
sig fra Groli til Melkerli, og saa kom Lars Olsen
fra Grubben - søn av Ole Nilsen, g. m. Lussie
Olsdtr. fra Hattfjelldal  -  til Gryteselv i  1846.
Senere dennes søn Ole og  nu til like Petter Mi-
kaelsen  fra  Krutnes  -  Oles  svigersøn - g. m.
Lovise M. Olsdtr.
   Altsaa: 1. Ole Jonsen ca. 1797 - 1804. 2. Jon
Olsen 1804 - ca. 30, d. som kaarm. 6. dec. 1853,
96 aar gl. 3. Arne Jonsen 1830 – 36. 4. Peder Nil-
sen 1836 – 45. 5. Lars Olsen 1845 – ca. 95, d. som
kaarm. 29. april 1908, 86 aar gl., og Lussie, hans
kone, f. 1822, d. 16. januar 1906. 6. Ole Larsen,
g. m. Kristine Larsdtr. fra Stapforsmo, ca. 1895 –
1911. 7. Petter M. Krutnes fra 1912. Solgte  der-
paa en part, O p s t a d, til Karl Findseth  1919.
GRYTESELV, b.:
   Først brukt av Jon Olsens svigersøn Ingebrigt
Hansen - g. m. Dorthea Jonsdtr. -  fra ca. 1825.
Derpaa  Lars  Bentsen  -  bror  til  rydningsman-
den paa  Fjeldbekmo, Bendig A. Bentsen (senere
Stapforsmo)  -  g. m.  Karen  M. Pedersdtr.  fra 
Øvstenget, d. 18. juni 1895, 89 aar gl. Saa dennes
søn Peder Larsen, g. m. søskendbarn Anne Bents-
dtr. Stapforsmo, og saa søn av sidstnævnte,  Pe-
der Pedersen, g. m. Anna Larsdatter fra Fagerli.
   Altsaa: 1. Ingebrigt Hansen ca. 1825 - 40. 2.
Lars Bentsen ( f. 1802 )  ca. 1840 - 65, d. 9. mai
1886. 3. Peder Larsen ca. 1865 - 1900, d. 9. mars
1916. 4. Peder Pedersen fra ca. 1900.
GRØNLI: 
   Optat 1836 av lap Israel Hansen, g. m. Sigrid
                    - 33 -
Olsdatter - søster til Ole Olsen, Elsvatne. Siden
brukt av Anders Matsen nogen aar, derpaa Iver
Thomassen  Lie,  søndenfra,  g. m.  Inger  Oline
Olsdtr. Brenne. Iver d. 29. januar 1894.  Bruktes
saa senere en del aar av enken, og brukes nu av
Albert Hansen fra Bjørkaas, g. m. Anna  Anders-
dtr. -  datter av Anders Monsen, Aakervik og Jo-
hanna Olausdtr.
   Altsaa: 1. Israel Hansen ( f. 1810 )  1836 - ca.
70, d. 13. febr. 1894. 2. Anders Matsen ca. 1870 –
ca. 80, frafl. 3. Iver Thomassen  Lie og enken 1880
- ?  4. Albert Hansen.
GARSMARK:
   Optat 1849 av lap Anders Jonasen. Siden brukt
av Jon Larsen Klip fra Hegre i Stjørdalen  -  søn
av  Lars  Jonsen  Klip,  rydningsm.  paa  Bratli  - 
g. m. Maren Bentsdtr. Fra Faldmo i Vefsen,  søs-
ter til Elen Unkervatne, og  brukes nu av  disses
søn Bernt Jonsen, g. m. Anne Hansdatter  Ørnes.
   Brukere:  1. Rydningsm.  lap  Anders  Jonasen 
1849 - 69. 2. Jon Larsen Klip  1869 - ? 3. Bernt
Jonsen.
GRØNENGET -  en part av Unkervatne:
   Optat i ca. 1905 av Ole Kolbendsen  fra  Vester-
bugt, g. m. Olianna  Agapetusdtr.  Hægli, og  bru-
kes fremdeles av ham.
GRUBLANDSHAUGEN:
   Optat ca. 1845 av Andreas  Johansen fra  Fos-
landsdalen, g. m. Anne Nilsdtr.  Grøn  fra Bjør-
naadalen, hvis søstre var: Elen N.  Ivarrud,  Pet-
ronelle N. Breivik, g. m.  Thomas  Ingebrigtsen,
og Olava N., g. m. Peder Sjursen  Durmaalshau-
gen under Skog -  senere  Vollan.  Senere, da han
begyndte  at bli  gammel, lot han  andre  drive
                      - 34 -
gaarden for sig - saasom  Mekkel  Kristoffersen
fra  Vesterbugt, g. m .  Karen Olausdtr. - m. fl.
Derpaa  kom  som  bruker  Lars  Estinsen  fra
Svenskli, g. m. Karen Nilsdtr. fra Jovatn, Sverige, 
saa Lars Pedersen - søn av P. A. Pedersen Vær-
dalshaugen, g. m. Karen Pedersdtr.  fra Eggen -
flyttet til en plads under  Stapfors, Korgen, der-
paa Ole Pettersen, g. m.  Karen Johansdtr.  Ole 
d. 1918 og brukes gaarden  fremdeles av enken.
   Brukere: 1. Anders Johansen ca. 1845 - ca. 81.
2. Lars Estinsen  1882 - 1902, frafl.  3. Lars Pe-
dersen 1902 - 12, frafl. 4. Ole Pettersen og enken
1912 – 22, d. 13. oktb. 1918. Atter no. 3, g. m. en-
ken Karen Johansdtr., fra 1922.
 
GRENSEVOLDEN: 
   Optat 1915 av Leonhard Larsen, søn av  Lars
J. Pettersen  Nybrotte,  g. m.  Anna Olsdtr. Fors-
haug.
HOLMEN  ( Røsvatsholmen ) :
   Optat ca. 1745 ( skyldsat 1756 for 9 m.) av en
jamtlending kaldet  ”Holmjamten”,  g. m.  Beret
Andersdtr.  fra  Hattfjelldal.   Om  de  to  første
mænd paa  Røsvatsholmen,  skal  jeg senere  sær-
skilt berette.  Beret hadde  været ved  Tustervatn,
da  vandet var  islagt, og laant okse til deres ene-
ste ko. En gut fra Tustervatn  fulgte med for  at
jage paa oksen. De tok tvers over Holmen, og gikk
sig da ned gjennem isen paa en kjøn, og  druknet
baade de og oksen.  ”Holmjamten”s  ophold  paa
Holmen blev kun av kort varighet, og efter  ham
kom en Ole Ingebrigtsen fra Haustreisen,  g. m. 
Kari  ”Elnsdatter”. Denne Ole fandt sin død  paa
hjemveien over Jamtfjeldet om vinteren.  Han
hadde mistet sine ski i fjeldet  ( de brukte nemlig
ikke skibaand i den tid ),  vadet da senere i sneen
                     - 35 -
til han kom til Sjaaneset, -  der fandtes han død
ved en stor sten, som den dag i dag kaldes ”Best-
farstein”. Da Ole saaledes var død kom Mekkel
Jakobsen fra Nilsmoen til Holmen og hjalp en-
ken med gaardsdriften, blev g. m. datteren  Be-
ret, og derpaa bruker av gaarden.  Da  Mekkel
blev  gammel lot han Erik Steinersen - en bror
til hans svigersøn Ingebrigt  Steinersen, Kimsaas
- faa gaarden.  Bare nogen aar  derefter  fandte-
gik Erik fra gaarden, og Anders Ingebrigtsen fra
Storneset kom i hans sted  (d. 6. aug. 1873, 84 aar
gl.) Derpaa bruktes gaarden  av sønnen Elias An-
desen,  g. m.  Dordi  Kristoffersdtr.  fra  Herring-
botnet -  d. 19. oktb. 1896,  saa dennes svigersøn
Johan Kristiansen fra  Tustervatn  som gaarddri-
ver for svigerfaren, g. m. Elias`s eneste datter An-
na. Elias f. 1815, d. 20 januar 1896,  og  Johan
druknet nær østre ende av Holmen 7. decbr. 1892
(f. !838),  hvorpaa  dennes  enke  maatte  forlate
gaarden paa grund av manglende  fæste, og  tok
ophold hos sin gifte datter paa  Sjaavik.  Gaarden
derpaa brukt nogen aar  av  bestyreren for ”The
north of Europa Land Co.”  med Karl  Ingebrigt-
sen fra Tustervatn  ( opfostret av E. Holmen ) som
driver. Senere er gaarden delt i to parter,  og bru-
kes den ene -  hovedbruket  -  av statens  skog-
vogter ved  Røsvatne, og den anden av Karl Inge-
brigtsen. Den  sidstes  kone  ( Ida Jakobsdtr.  Fra
Leirfjorden, d. 1918.
   Brukere:  1. ”Holmjamten” ca. 1745 – 48,  frafl.
2. Ole Ingebrigtsen ca. 1748 - 65.  3. Mekkel Ja-
kobsen 1765 - 1808. 4. Erik Steinersen  1808 – 12.
5. Anders Ingebrigtsen 1812 - 45. 6. Elias  Ander-
sen 1845 – 96. 7. Bruksbestyrer Meidell  ved  Karl
Ingebrigtsen 1897 - 1900.  Karl alene  fra 1900. 8.
a. Skogvogteren for staten. b. Karl  Ingebrigtsen.
                    - 36 - 
HALS:
   Optat 1900 av Johannes Mortensen Hals, op-
rindelig fra Sverige, g. m. Anne Nilsdtr.,  Aasen.
HÆGLI:
   Optat 1869 av Agapetus Nilsen fra  Unkervatn,
g. m.  Maren  Iversdtr.  fra  Haugen  -  datter  av
Gammel – Ivars  andet  ægteskap  -  d. 16.  august
1882 og Agapetus  utvandret  til  Amerika  i 80 -
aarene. Siden  er  gaarden  brukt av  svigersønnen
Ole  Andersen  fra  Tjolmen, g. m. Bergitte  Aga-
petusdtr.
   Altsaa: 1. Agapetus Nilsen 1869 - 87, utv. 2. Ole
Andersen fra 1887.
HAUGEN  -  Gammelhaugen:
   Optat  1827  av  Ivar Ivarsen  fra  Gudbrandsda-
len. Han hadde med sin barna Anne og Ivar Ivar-
sen. Hans kone døde paa Vanve,  hvor hun  hadde
tat  budeietjeneste  om  vinteren  paa  sin  flytnings-
reise til Susendalen.  Ivar blev da senere g. m. Kari
Jonsdtr. fra  Kulstad  og  hadde  med  hende  barna
Maren og Ole Ivarsen.  Den sidste utv.  til Ameri-
ka. Maren g. m.  Agapetus Nilsen,  Hægli. Ivar d.
ca. 1840 og Kari fik senere tre  barn,  nemlig: 1.
Jonatan, søn av Ingebrigt  Hansen  Gryteselv  ( g.
I Vesten ). 2. Petra  -  ” Gammel – Petra ” 3. Nils
Tanke Hansen, søn  av Hans Nikolai,  og  boende
ved Mosjøen -  opfostret av gl. Hellene og derfor
jevnlig kaldet  ” Hellene - Nils ”. Sønnen til ”Gam-
mel – Ivar” -  Ivar Ivarsen -  fik ca. halvdelen av
gaarden og ryddet  Ivarrud.  Datteren Anne,  g. m.
Ingebrigt Ingebrigtsen  -  ” Imart  Nerli”s  søn  -
fik bruget  Haugen.  Han døde om nogen faa  aar
ved  Glugvatne,  hvorpaa  Johan  Nilsen,  bror  til
Peder Chr. Solbakken eller Finnskogen, g. m. Ka-
          - 37 -
ren  Jakobsdtr.  fra  Faldmo - en  halvsøster til
Elen Unkervatne, - fik gaarden.  Disse  to - Jo-
han og Peter -  var sønner av  Martha  Persdtr.
Mekkeljords første ægteskap, - senere g. m. Jon
Torgersen, som da var enkemand. Martha d. paa
Haugen 14. decbr. 1885, 98 aar gl. Det bemerkes
at gl. Per Jakobsen -  far til ” Psetiv – Lars”, var
en kort tid paa Haugen før Johan Nilsen. Senere
Tøger Johansen, g. m. 1) Jørdgine Halvarsdtr. fra
Mekkeljord,  2) Sina  Pedersen - datter av  skog-
btj. H. Pedersen, Vefsenmo - og nu kjøpt og delt
mellem Tøgers sønner, Johan og Hans.
   Altsaa: 1. Ivar Ivarsen - ” Gammel – Ivar ”  -
1827 – ca. 40. 2. Ingebrigt Ingebrigtsen ca. 1841 –
ca. 46.  3. Peder Jakobsen  ca. 1847 - ca.  1852.
4. Johan Nilsen 1853 - 1905, død 5. mars  1905.
5. Tøger Johansen 1906 - 15.  Derpaa delt  mel-
lem  sønnerne,  6 a. Johan Tøgersen  ( hovedbru-
ket )  6 b. Hans Tøgersen.
IVARRUD:
   Optat 1839 av Ivar Ivarsen - søn av  ” Gam-
mel – Ivar ”,  Haugen - g. m. Elen Nilsdtr.  Grøn,
som hadde gjort  tjeneste  som budeie hos Peder
Kristian Vollan.  Ivar d. 25 mars 1842,  hvorpaa
Elen  blev  g. m.  svensken Johan  Magnusen  fra
Gottlandsøerne;  derpaa  Ivar Ivarsen  jun.,  g. m.
Karen  Olsdtr.  fra Ørjevatne.  Familien  utv.  til
Amerika i 1880 – aarene, og bodde i Bufalo Center.
Derpaa fik Søren F. Sørensen fra Odalen  - g. m.
Maren Olsdtr. fra  Sørgaarden -  gaarden, der nu
er delt i to bruk. Paa hovedbruket Fridthjof S., g. 
m.Sofie Andreasdtr. fra Vollan og paa Nervolden
Sigvart Sørensen, g. m. Maren Pedersen fra  Mek-
keljord. Det  bemerkes,  at  Lars  Larsen, Svensk- 
vold brukte gaarden et aar mellem Ivar og Søren.
          - 38 -
   Brukere:  1. Ivar  Ivarsen  og  Elen Grøn fra
1840 – 46. 2. Johan Magnusen og Elen Grøn fra
1848 – 63, d. 17. april 1863. 3. Ivar Ivarsen, jun.
og Karen Olsdtr. 1863 - 83,  utv.  4. Lars Larsen
og Elen Larsdtr.  1864 – 85, frafl. 5. Søren F.Sø-
rensen og Maren 1885 - 1915, S. d. 15. juli  99.
6a. Fridthjof S. og Sofie  fra 1916. 6b. Sigvart S.
og Maren, g. 1920, fra 1916.
IVERSLI:
   Ingebrigt Ingebrigtsen - søn av ” Imart Nerli ”,
Kroken - hadde retten til Iversli, men bodde  fo-
reløbig  paa  Flukstad.  Han  lot  da  svogeren  -
Knut Hansen fra Svastum, Gausdal, g. m. ” Imart
Nerli”s  datter,  Marit  Ingebrigtsdtr., som  var en 
guddatter  til  Visknut - fraa  Iversli.  Knut  flyttet
senere  til  Velfjorden, og  svensken  Jakob  Frisk
brukte derpaa gaarden en tid. Saa Gulbrand Gul-
brandsen  fra  Landstorpen,  g. m.  Kristine  Ed-
vardsdtr., Valli. Familien utv. til  Amerika i 1880.
Fra den tid er gaarden  brukt  av  Anthon  E. Lie
fra  Pantdalsli,  g. m.  Oline  Andreasdtr.,  Aasli.
Gulbrand  Gulbrandsen  var  en  bror av Kristian
Gulbrandsen, Kroken.
   Brukere: 1. Knut Hansen 1847 - 68, frafl. 2.
Jakob Frisk fra Sårselle 1868 - 75,  fraflyttet. 3.
Gulbrand Gulbrandsen  1875 - 80, utv. 4. Anthon
E.Lie fra 1880.
   Det  bemerkes,  at  gaarden  stod ca. 200 mtr.	
længre op i lien, men blev av Anthon E. Lie flyt-
tet nedover til det sted hvor den nu er.
JAKOBSDAL*) : 
   Optat i 1850 – aarene av Peter Smed - form. fra 
*Jakobjonsendal - efter en renlap Jakob J.
                    - 39 - 
Stjørdalen - og bodde der i nogen aar. Derpaa
Torkild Olsen fra  Stjørdalen  og kone  Hellene
Olsdtr. til 1862, saa Lars Larsen fra Store Fip-
lingdal - g. m. Oline Olsdtr., Hattfjelldal -  ca.   
3-aar, hvorpaa stedet laa øde nogen aar. Siden
brukt av Lars Petter Larsen fra Røsvatsbugt -
Jon Jeremiassens stedsøn - g. m. Jakobine Mek-
kelsdtr., Sirijord, hvilken familie utv. til Amerika
i 1873 sammen med svogeren Jakob Bentsen fra
Bjørnaadalen, g. m. Marit Mekkelsdtr., og sviger-
moren Karen Olsdtr., som døde i Amerika i 1908,
104 aar gl. Hun var aandsfrisk og rørig  like til
det  sidste.  Gaarden  er  siden brukt av Thomas
Nilsen ( lap ), g. m. Kristi Bentsdtr. ( lap ).
   Brukere: 1. Peter Smed beg. av 1850 – aarene –
ca. 55, frafl. 2. Torkild Olsen ca. 1855 – 62, d. 28.
jan. 1861. 3. Lars Larsen 1862 – 65. frafl. 4. Lars
Petter  Larsen  1868 - 73,  utv. 5. Thomas  Nilsen,
Bergli fra 1873.
   De to førstnævnte  efterlot sin ingen paarøren-
de  eller  slekt  inden  Hattfjelldalen. Lars Larsen
bodde senere paa Kløvimo, Vefsen.
KRUTNES:
   Optat 1835 av Gabriel  Johnsen - g. m. Gun-
hild  Nilsdtr.  fra Grubben - som sener flyttet 
til Krutaag. Derpaa Nils Andersen fra Røsvats-
holmen, g. m. søskendbarn  Elen  Nilsdatter fra 
Tustervatn, og brukes nu av sønnen Mikael Nil-
sen, g. m. Anna Johansdatter fra Røiten pr.Kul-
stadsjøen.
   Brukere: 1. Gabriel Jonsen 1835 – 48, d.13.
oktbr. 1900 paa Krutaag. 2. Nils Andersen fra
1848 – ca. 90, f. 1819, d. 2. mars 1891. 3. Mikael
Nilsen fra 1890.
          - 40 -
KVALBUGT:
   Optat 1850 av Jon Johansen, f. paa Almdal,
g. m. Jonille Larsdtr., Tortenli. Siden er gaarden
brukt av sønnen Jakob Jonsen, g. m. Anna Hans-
dtr. av Bleikvasforsen, Korgen.
   Brukere: 1. Jon Johansen og enken 1850–1916.
begge f. 1824, han d. 25 decbr. 1893 og hun 13.
aug. 1916. 2. Jakob Jonsen fra 1916.
   Da  Jon Johansen  tok  op paa Kvalbugt, var
der en lap som syntes  at rydningsmanden kom
ham  iveien for  rendriften, likesom  han syntes
det var et ubetydelig sted at bygge paa, hvorfor
han  gav  rydningsmanden  opstrekning og bl. a.
sa:  ” – Sæt  se  ne  i  skojen, - æl op onga -
svelt! - bi saa pettersmaa! - ”
KJERRINGNES:
   Optat 1851 - er en fortsættelse av Storneset.
Storneset paabegyndt ca. 1690 av ? og  senere
skiftende  brukere.  Derpaa  en  Jamtlending  -
”Stornesjamten”, saa  en Øystein, siden Anders
Ingebrigtsen der til like med sønnen Ingebrigt i
1761 var brukere ved Varenvatne, saa Ingebrigt
Andersen, og senere dennes søn  Mathis Inge-
brigtsen, der i 1851 flyttet gaarden til Kjerring-
nes. Dennes søn Elias brukte derpaa gaarden en
tid, men utvandret til Amerika i 1880. Senere er
gaarden brukt av Johan Ingebrigtsen fra Sæterli,
g. m. Elen Andreasdtr. fra Sørdal.
   En nærmere utredning om Stornesslekten skal
jeg søke at gi senere.
   Brukere:  1. Vekslende  ukjendte  brukere ca.
1690 – 1730. 2. ”Stornesjamten” ca. 1730 – 40. 3.
Øystein ? ca. 1740 – 65. 4. Anders Ingebrigtsen
ca. 1765 – 90. 5. Ingebrigt Andersen 1780 – 1820.
          - 41 -
6. Mathis Ingebrigtsen 1820 – 60. 7. Elias Mathisen
1860 – 80, utv. 8. Johan Ingebrigtsen fra 1880.
KROKEN I: 
   Optat i 1841 av enkemand  Ingebrigt  Iversen
( Imort Nerli ) fra Fron, Gudbrandsdalen - d. paa
Glugvashaug,  Vefsen  9. mai 1857. Han kom  til
Susendal i 1838 og bodde paa gaarden Vollan i 3
aar, blev  saa  utsagt  av Peder Kristian Alsgaard,
der raadet over Vollan, og tok derpaa op Kroken.
Hans barn var: 1) Iver Ingebrigtsen, død i baaten
i  drukken  tilstand  mens  de  var  malere ute  i
Øyerne,  og  far  og  sønner  hadde  været  ind til
handelsstedet  Kulstadsjøen  og  forsynt  sin  med
julebrendevin. Han  var  lagt i baatskoten  med et 
seil over sig, og da de kom til landingsstedet og
søkte at faa ham op, da  var han død.  2 ) Elling
Ingebrigtsen,  forulykket  i  Skjærva  pr. Mosjøen.
3 ) Ingebrigt  Ingebrigtsen,  g. m.  Anne Iversdtr.,
Gammelhaugen - d. ved  Glugvatne.  4 )  Mari I.,
- guddatter  til  Visknut  -  g. m.  Knut  Hansen
Iversli, senere  Velfjorden.  5 ) Ragnhild I., g. m. 
Jakob Larsen Valli  -  utv. til Amerika 1868.
   I  1844 solgte Ingebrigt sin rydning til Mekkel
Arntsen  fra  Gausdal, som også kjøpte rydningen
Flukstad  samt Iversli, og overlot senere disse til
andre. I 1845 delte Mekkel rydningen mellem sig
og broren  Arne, som  da  fik nordre part. I 70 –
aarene byttet Mekkel til sig Valli  ( Skundberg ) og
Kristian  Gulbrandsen fra Landstorpen, g. m. Ma-
thea  Arentsdtr. Kroken, kom  til Kroken. Derpaa
Estin  Estinsen  fra  Svenskli, g. m.  Elen Larsdtr.
fra  Aarremmen,  Vefsen, og  er  gaarden nu delt
mellem dennes sønner Lars og Edvard, hvis hust-
ruer er søstrene Petra og Marie Andersdatter fra
Leirfjorden.
                     - 42 -
   Altsaa: 1. Ingebrigt Iversen fra Fron 1841 – 44,
d. i Vefsen 9. mai 1857. 2. Mekkel Arntsen  fra 
Gausdal  1844 – 70,  f. 1811,  d. 3. mars 1889.  3.
Kristian Gulbrandsen  fra Landstorpen  1870 - 84,
f. 1837, d. 10. decbr. 1886. 4. Estin Estinsen  fra
Svenskli 1884 – 1906, f. 1842, d. 13. januar 1920.
5. Gaarden  delt  mellem  dennes  sønner  Lars og
Edvard 1906. Lars opførte derpaa sin gaard østen-
for Krokavolden.
KROKEN II - Arnts part:
   Brukere:  1. Arnt  Arentsen  fra  Gausdal  1845
- 53,  d. 31. juli 1853,  g. m.  Berthe  Simonsdtr.,
f.1819. 2. Daniel  Jonsen  fra  Vefsen, f. 1824, d.
5. juli  1904,  g. m. enken  efter  Arnt  1854 - 84,
hun d. 17.  mai  1895.  3. Lukkas  Halvorsen  fra
Mekkeljord, g. m. Marie Arntsdtr. Kroken, f. 1850,
d. 6. april 1918,  fra 1884 - 1918.  (Tidligere dog
brukt  halvdelen  av gaarden  sammen med Daniel
Jonsen i 11 aar.)  4. Albert  Lukkasen, g. m. Ber-
gitte Olsdtr. fra Hattfjelldal, fra 1918.
   Foruten  gaardsdriften  drev  Daniel  og Lukkas
handelsforretning.  Sidstnævnte   ophørte  hermed
ved utgangen  av 1921. Lars Estinsen Kroken var
i  de  senere  aar  blit  ham  en konkurrent, og er
Lars nu alene om handelen dersteds.
KRUTAAG  I:
   Optat ca. 1717 ( skylsat 1756 for 2 b. ) av Lars
Jensen  og  en  Knut,  -  den  første  fra  Vatshaug
i  Drevjen.  Disse  hadde  formentlig faat sin over-
drat den i 1716 av foged Jørgen Mathisen til Mi-
kael  Øystinsen  Strøm  utstedte  bevilling  ”efter
Begjæring  at  maa  optage  og  rydde  den  plads
K r u t a a e n   udi  Kogens  ubebyggede  Almend-
ing beliggende i Vefsens Fjærding. ” Lars var smed
          - 43 - 
og Knut skrædder. Knut flyttet til gaarden Stien
i Herringbygden, men døde senere i Velfjorden.
Efter Knut kom en Gabriel Jonsen og kone Ma-
ren,  paa  denne  gaardspart.  Efter  ham bruktes
gaarden av sønnen Thomas Gabrielsen, g. m. Kir-
sten Olsdtr., saa Ole Thomasen og derpaa  Gab-
riel Jonsen - søn av Jon Fredriksen,  Grubben -
g. m.  1) Gunhild  Nilsdtr.,  Grubben, 2) Elisabet
Viliamsdtr., som  var enke efter Jakob Johansen
og  hvis eneste  barn var Johanna Jakobsdtr.,  g.
m. Ole B. Mikkelsen,  Krutaag. Saa sønnen Nils
Gabrielsen,  g. m.  Gundborg  Olsdtr.  fra  Hatten
- sønnedtr. av  Anders  Andersen,  Herringbotnet
- og brukes nu av sidstnævntes søn Mikael Nil-
sen, g. m.  Jenny  Enoksdtr. fra  Drvien,  Vefsen.
   Brukere: 1. Knut 1717 – ca. 25. 2. Gabriel Jon-
sen fra ca. 1725. 3. Thomas Gabrielsen og enken
Kirsten Olsdtr., som levet længe efter sin mand,
d. 26. juni 1836, 94aar gl. 4. Ole Thomasen, ug.,
d. 15. juni 1863, 88 aar gl. 5.Gabriel Jonsen 1856
-85, f. 1808, d. som kaarmand 13. oktbr.  1900.
6. Nils Gabrielsen 1885 - 1912. 7. Mikael Nilsen
fra 1912.
   Thomas  Gabrielsen hadde barna 1) Ole Tho-
masen ( ug. ), 2) Dordi T., d. ug. i februar 1838,
3) Malene T., g. m. Bendigt Josefsen, Varentræsk,
4) Jon T., omkom paa Jamtfjeldet, ug., 5) Beret
Thomasdtr.,  ug.  -  bodde  sammen  med Jørgen
Nilsen fra Herringbotnet, der ikke kunde formaa
hende  ti  at  bli  med  til kirken, saa de  kunde
bli  ægteviet.  De bodde  ved  Krutaag og hadde
datteren  Thommine  Jørgensdtr.,  g. m.  Thorger
Jonsen, Mekkeljord, der lot svigerforældrene faa
kaar paa Mekkeljord, hvilket i 1867, da Thorger
med familie utv. til Amerika, videre maatte ydes
av hans eftermand  Halvar Arntsen. Jørgen d. 9.
          - 44 -
mai 1874, 82 aar gl. og Beret T. D. 7. nov.1869,
89 aar. Malene Thomasdtr., d. hos datteren  ved 
Tustervatn 8. mars 1866, 95 aar gl.
Bla om                       Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 21.04.2023