Ivar Ørjedal                                                                                                                

                                                                                                                

[Under konstruksjon]

 

 

 

 

 

 

 


                                                           - 44 -

                                 Hattfjelldalens bebyggelse, fortsetter.

KRUTAAG II ( skyldsat 1756 ) :
   Brukere:
1. Lars Jensen begyndt 1717.   
2. Nils Olsen,  en  halvbror  til  Fredrik Larsen,
   Grubben.
3. Ingebrigt  Olsen  fra  Hattfjelldal, d. 26. april
   1836, 90 aar gl., g. m.  Kirsti  Pedersdtr. fra
   Tortenli, d. 15. septb. 1829, 80 aar gl. Deres
   barn: 1) Kirsti, d. ug., 2) Pernille, g. m. Tho-
   mas  Svendsen  Findkona,  Hemnes,  3) Anne
   Ingebrigtsdtr., g. og boende i Marken, Vefsen.
 4. 4) Ole  Ingebrigtsen,  g. m. 1. Randi  Anders-
   dtr., Herringbotnet, 2. Magnhild, d. 22. decbr.
   1864, 84 aar.  Han hadde kun et barn nemlig
   sønnen Ingebrigt Olsen Sæterli fra første æg-
   teskap.  Gaarden   blev  derpaa  delt  mellom
   stedsønnen  Jakob  Johansen  og  Lars  Gab-
   rielsen.
5 a. Jakob Johansen, d. 15. mai 1862, 42 aar gl.,
    g. m.  Elisabet  Viliamsdtr., der  senere  som
    enke  blev  g. m.  gabriel  Jonsen, Krutaag -
    f. 1821, d. 27. mai 1905.
6 a. Ole Benjamin Mikkelsen, g. m. Johanna Ja-
    kobsdtr. - J. J. s  eneste barn -  hun d. 21.
    mars 1904.  1871 - ?
7 a. Erik Erlandsen fra Krutvatn fjeldstue, g. m.
    Elise Mathisdtr.,  Sørdal, frafl.
8 a. Johannes  Erlandsen  fra  samme fjelstue, g.
    m. Nikoline Andersdtr., Aakervik. No. 4, Ole
    Ingebrigtsen, d. 13. septb. 1867, 87 aar.
5 b. Lars Gabrielsen, f. 1801, d. 31. mai 1890, g.
              - 45 -
    m. søskendbarn  Randi  Ingebrigtsdtr.  fra
    Kimsaas, f. 1801, d. 1889.
6 b. Mekkel Jakobsen fra Varentræsk, g. m. Elen
    Larsdtr., Krutaag.
7b.  Sønnen Jakob Mekkelsen, g.m. Lotta Diger-
    strøm fra  Jovatn, Sverige.
8 b. Svigersøn til Mekkel - Kristian Nilsen fra
    Krutnes, g. m. Randi Mekkelsdtr.
9 b. Gaarden nu delt mellem  Gunnar  Kristian-
    sen, g. m Elen Andersdtr., Aakervik og Mat-
    hias Jakobsen -  sønnesøn av Mekkel J. –
    g. m. Mathilde Andersdtr., Aakervik.
              ( Nedskrevet 1921 ).
KVALPSKARMO:
   Optat 1836 av Svein Paalsen og hustru  Kari
Jonsdtr. - datter  av  Jon Torgersen,  Mekkeljord
- begge fra Sel i Gudbrandsdalen. Familien utv.
til Amerika i 1865, efter at ha bodd sidste vinter
paa Ørjedal hos sønnen peder Svendsen, der ikke
utv.  Utflytningsattest  uttat  1. oktbr. 1864. Der-
paa  bruktes  gaarden av Guttorm  Andersen  fra
Bjørnaa, g. m. Oline Olsdtr. fra Tralrud, og bru-
kes  nu  av  disses søn Albert Guttormsen, g. m.
Emilie  Pedersdtr. fra Mosjøen - efter  at  enken
efter Guttorm  og  siden datteren  Olianna hadde
brukt gaarden i en del aar.
   Altsaa: 1. Rydningsm. Svend Paulsen fra 1836
- 64, utv. 2. Guttorm Andersen 1864 - 1900, d. 23.
mars 1900. 3. Enken Oline 1900 - 12, d. 5. septbr.
1912.	4. Olianna G., ugift, 1913 - 14. 5. Albert
Guttormsen fra 1914.
KAMPLI: 
   Optat i 1847 av Arne Toresen og h. Sigrid Hal-
varsdtr.  -  søster  til  Erik  Halvarsen,  Pantdalsli
          - 46 - 
-fra Valdres. ( Arne d. 12. septbr. 1868,  75 aar
gl. og Sigrid 8. mai 1882 - f. 1793.) Derpaa brukt
en tid av sønnen Halvar Arntsen, som ogsaa sam-
tidig  var  landhandler,  g. m.  Anne  Larsdtr.  fra
Store  Fiplingdal, - senere  bruker  paa  Mekkel-
Jord,  -  saa dennes svigersøn  Petter M. Nyseth
fra  Lands  prestegjeld,  g. m.  Maren Halvarsdtr.,
og brukes nu av deres søn Mikael Pettersen Ny-
seth, g. m. Marie Johansdtr., Granmo.
   Altsaa:  1. Arne Toresen  1847 - ca. 58,  født
1783,  d. 12. septbr. 1868.  2. Halvar Arntsen ca.
1858 – 67. 3. Petter Nyseth 1869 - 1906, f. 1841, d.
12.decbr. 1913. 4. Mikael Pettersen fra 1906.
   Det bemerkes at Andreas Olsen Lanæs brukte
gaarden et aar,  1867 – 68,  førend han utvandret.
KJERKSTAD*) : 
   Bebygget i 1874 av handelsm. Chr. Andersen
fra  Ringerike  -  tidligere  skogbetj.  for   ”The
north of Europe Land-Co.,” Halsøen og fra 1879
kontormand  paa  Halsøen,  Vefsen -  g. m.  An-
thonette, hvis far bodde paa Hægdehaugen, Kri-
stiania. I 1879 kjøpt og bebodd av handelsm. J.
M. Ingebrigtsen,  der  fraflyttet  stedet i 1893 og 
til  Ørjedalen. Eies og  brukes nu av lappefogd
Egil Havig, der har erholdt tillagt stedet et større
landomraade  av  Hattfjelldal  gaard  - Yttergaar-
den, der ca. 1903 blev delt i 3 parter eller bruk.
   Brukere:  1. Chr. Andersen 1874 – 79.  2. J. M.
Ingebrigtsen  1879 - 93.  3. Div.  forpaktere  fra
1894.	4. Lappefoged Egil Havig. 
___________
*) Hovedbygningen opført av den gamle kirke i
Hattfjelldal, som var bygget 1788, brukt til 1869.
          - 47 -
KJØNNEN:
   Oprindelig en skogstue - opført av Ole P. Bol-
stad - for  skogdrift.  Opt.  Av  svensken  Anders
Jakson  fra  Klimpen, Sverige ( Vilhelmina ) og h.
Lovise - utv. til Amerika sidst  i 80 – aarene. Laa
saa  nogen  aar ubrukt. Derpaa Peder Klemmetsen
og h. Anna Olausdtr., begge f. i Tårnaly, Sverige.
   Altsaa :  1. Anders Jakson 1877 - ca. 87, utv. 2.
Peder Klemmetsen fra 1898.
LINVIK: 
   Optat 1858 av Ole Olsen  -  søn av Ole Gre-
gusen,  som  en  tid  var  bruker ved Tustervatn - 
g. m.  Ingeborg  Eriksdtr.  Fra Varenvatne. Brukes
nu  av svigersønnen Johannes Mikkelsen fra Bes-
sedør, g. m. Elen Olsdtr.
   Brukstid: 1. Ole Olsen 1858 - 1900. 2. Johannes
Mikkelsen fra 1900.
LANÆS:
   Optat i 1859 av Andreas Olsen, Hattfjelldal, g.
m. Berthe Arentsdtr.  Fra Kampli.  Bodde der i 7
aar, saa 1 aar  paa  Kampli, hvorpaa han med fa-
milie i 1868 utv.  til  Minnesota,  Amerika.  Efter
ham  kom  Andreas Bentsen  -  der  tidligere had-
de  brukt  Remmen, Hattfjelldal, og som var g. m. 
Lusie  Andersdtr.  fra  Røsvatsholmen  -  til  La-
næs.  Paa grund av at han under engrydning had-
de  foraarsaket  en  større  skogbrand,  der strakte
sig  opover  til  Vefsenmo, hadde han forbrudt sit
bygselfæste og sat  saaledes  i  mange  aar uten
fæste  paa  Hattfjelldal,  indtil  han  ”blev flyttet”
til Lanæs.
   Fra  1884  er  gaarden  brukt  av lensmand O.
Haugen, g. m.  Petrine Pettersdtr., begge  fra Vef-
sen. Brukes nu av sønnen Peter Haugen.
                    - 48 -
   Brukere:  1. Andreas Olsen 1859 – 67, utv. 2.
Andreas Bentsen 1867 – 84, f. 1818, 5. feb. 1892.
3. O. Haugen 1884 – 1919. 4. Peter Haugen  fra
1919.
LINRUD:
   Optat i 1871 av Hjeronimus Ingebrigtsen fra
Sæterli,  g. m.  Kristense Ingebrigtsdtr. Fraflyttet
1896. Derpaa Anthon Andersen - søn av Helene
Paalsdtr. Og Anders Olsen, som var en sønnesøn    
av Anders Andersen,  Herringbotnet  og  bror til
Gundborg  Olsdtr.,  g. m.  Nils Gabrielsen, Krut-
aag - g. m. Maren Johansdtr. Fra Varentræsk.
   Brukere: 1. Hjeronimus Ingebrigtsen 1871 - 96,
frafl. 2. Anthon Andersen fra 1896. 
MELKERLI:
   Optat i beg. av 1840-aarene av Hans Ingebrigt-
sen - søn  av  Ingebrigt  Hansen, Gryteselv - der
saa byttet sin til Groli med Ingebrigt Olsen, sidst
Sæterli. Om  nogen  aar avstod Ingebrigt Melker-
lien til Peder Nilsen, Gryteselv, som atter om no-
gen  aar avstod rydningen til Anders Olsen - søn
av  Ole Andersen, Hattfjelldal  - i 1857. Efter at
ha  avstaat  Melkerli  til  Peder Nilsen  tok  Inge-
brigt Olsen op paa Sæterli.
   Brukere:  1. Rydningsm.  Hans  Ingebrigtsen  i 
beg. av 1840- aarene. 2. Ingebrigt Olsen. 3. Peder
Nilsen og h. Beret Larsdtr. til ca. 1857, d. 22 aug.
1862, 68 aar. 4. Anders Olsen fra Hattfjelldal, f.
1824, d. 16. jan. 1914, g. m. Maren Anna Anders-
dtr., 1857 - 94. 5. Andreas Nilsen fra Krutnes, f.
1858, g. m. A. Olsens adoptivdatter Ingeborg Gre-
gusdatter fra Kalvmones, Vefsen, fra 1894.
MORUD:
   Oprindelig et skogstuerum kaldet ”Klørn”, op-
          - 49 -
tat i 1870- aarene av Nils Svendsen fra Bjørkrem
i Vefsen, g. m. Kristine Jakobsdtr. fra Sørdal. Nils
død som enkemand 6. juli 1918 – f. 1844, og hans
kone  d. 6. april 1894 - f. 1830. Gaarden  brukes
nu - en part, V e s t e r l i e n, av sønnen  Nils Kr.
Nilsen,  g. m.  Marianna  Olsdtr.  fra Elsvatne, og
Den  anden  part av Hans Andreasen, Steinsletten,
g. m. Karoline Nilsdtr. fra Ø. Jovatn, Sverige.
   Altsaa: 1. Nils Svendsen fra 70-aarene til 1916,
d. 6. juli 1918. ( Dog sammen  med sønnen Nils,
der  har  bygget paa Vesterli.) 2. Hans Andreasen
fra 1917.
MEKKELJORD*):
   Optat  1833  av  Jon  Torgersen, Haugen og h.
Marit  Hansdtr.,  begge  fra  Sel  i Gudbransdalen.
Jon  blev  enkemand  i 1836 og  giftet sig derpaa
med  enke  fra  Tjøtta,  Martha Persdtr. der hadde
sønnerne  Johan  Nilsen  -  senere  Haugen  -  og
Peder  Kr.  Nilsen  Finnskogen,  Dolstadsjøen  fra
sit forrige  ægteskap. Hun d. 14. decbr. 1885, 98
aar gl. Derpaa brukt av sønnen Torger Jonsen, f.
i Sel i Gudbrandsdalen 1818 ? g. m. Tommine Jør-
gensdtr. Fra  Krutaag.  Familien  utv. til Amerika
1867. Saa Halvar Arntsen fra Kampli, f. i Valdres
1822,  g. m. Anne  Marie  Larsdtr. fra Store Fip-
lingdal  -  d. 27. januar  1915 ca. 86 aar. Derpaa
dennes  svigersøn  Peder  Pedersen  fra Vefsenmo,
f.i Nordre Odalen paa Linnerud 1863 og søn av
skogbetjent Hans Pedersen.
   Altsaa: 1. Jon Torgersen  1833 – ca. 45, d. 10.
juli 1854, 74 aar. 2. Torger Jonsen 1845 - 67, utv.
________
*) Mekkel Jakobsen, Røsvatsholmen beg. at bygge
uten at forts. Derav navn. Mekkeljord.
                    - 50 -
3. Halvar Arntsen 1867 - 88, d. 1. mars 1898, f.
1822. 4.Peder Pedersen fra 1888.
   Om familien Jon Torgersen skal jeg senere be-
rette. Jon  Torgersen  hadde  sin  gaard  ovenfor
Volden under Lien, hvor ogsaa aarstallet 1833 er
indmeislet  i  tvervægen  paa et stort  klippestyk-
ke, der ogsaa tjente til grundmor for et hus. Da
Torger  overtok  gaarden  opførte  han  sine huse
paa Haugen, hvor de nu er.
NERLI ( Kjønbekmo ) : 
   Optat 1841 av Ole Hemmingsen, Strigsve og h.
Ingrid Arntsdtr., begge fra Hegre, Stjørdalen. De
var først et aar inderster paa Vollan. Gaarden er
senere  brukt  av  sønnen  Andreas, g. m. Karen
Larsdtr. fra  Gryteselv.  Ole  Hemmingsen  kom 
landverts fra Stjørdalen og hadde med sig - for-
uten kone og mange barn - hest og mulig andre
husdyr. Av Ole Hemmingsens søskende kan næv-
nes: 1) Mali H., g. m. Johan Svendsen fra Trond-
hjem,  der  tok  op i Fiplingkroken ca. 1850, 2)
Paal Hemmingsen, der tok op ved Ugelvatne ca.
1845, meldte sin indflytning 5. mai 1846, d. 22.
aug. 1869, 74 aar. Ingrid Arntsdtr. Hadde en søs-
ter  Marit,  g. m.  Jon Skrædder, Sørgaarden, og
bror Ole Arntsen, Svartvatne, Vefsen.
   Ole Hemmingsen og kone hadde følgende barn:
1. Gurine, g. m. søskendbarn  Hemming  Paulsen
og boende paa Groli, f. 1830, d. 1. april 1915. 2.
Mali g. m. Ole Andersen fra Stjørdalen og boende
paa Brenne, d. 14. decbr. 1871, 45 aar gl. 3. Inge-
borg  Olsdtr.,  g. m.  Ole  Saksesen  Flaaum  fra
Stjørdalen  og  boende  paa  Farshaug, Fipligda-
len. 4. Beret O.,  g. m. søskendbarn Ole Olsen - 
søn av Ole A. Svartvatne - og boende paa Bratli,
f. 1839, d. 5. mars 1876. 5. Elen Olsdtr., g. m. Gun-
                    - 51 -
nar Dalby fra Hedemarken, utv. 6. Hemming Ol-
sen, død i Amerika. 7. Andreas Olsen, bruker av
Nerli.
   Altsaa:  1. Rydningsm. Ole  Hemmingsen  fra 
1841- 72, f. 1800, d. 10. nov. 1896. 2. Andreas Ol-
sen fra 1872.
NYBORG -  en part av Remmen, Hattfjelldal:
  Ryddet og bebygget i midten av 1860-aarene av
lensm. Nils  Andreas  Nilson, søn av lensm. Nils
Ingebrigtsen,  Tustervatn,  g. m.  1) Ingeborg  Ha-
vig - søster av lensm. C. M. Havig, Nyrud, Vef-
sen - d. 1866 paa barselseng da hun skulde føde
første  barn.  2) Hanna  Larsen,  søster  til lensm.
O. Larsen, Bodø. Ingen barn. Nyborg er nu kjøpt
og  eies  av  kirkesanger  Olav  Tustervatn,  g. m.
Marie  Olsdtr., Hattfjelldal,  men brukes endnu i
1921av Nilsons enke.
   Altsaa: 1. N. A. Nilson ca. 1865 - 95, født 1827,
d.3. nov. 1895. 2. Nilsons enke fra 1896. 3. Olav
Tustervatn.
NYBROTTE ( Skarmodalen ) :
   Optat 1848 av Hjeronymus Knutsen - bror til
Anders  Knutsen  Kulstadsjøen,  senere  Dolstad,
men f. i Dimmerdalen, Vefsen, og Jakob Knutsen,
Guldjorden  -  g. m.  Kaisa  Nilsdtr.  fra  Unker-
vatne. Familien  utv.  til  Visconsin, Amerika  ca.
1888. Siden er gaarden brukt av Lars Johan Pet-
terson,  g. m. Britta Andersdtr., begge født i Vil-
helmina, Sverige, - tidligere bruker av Aspnes.
   Altsaa: 1. Hjeronymus Knutsen 1848 - 88, utv.
2.Lars J. Petterson fra 1888.
PANTDALSLI :
   Optat 1837 av Erik Halvorsen og h. Synnøve
                    - 52 -  
Amundsdtr.  -  begge  fra Valdres - efter at de
først hadde været inderstfolk i Lille Fiplingdalen
1834–35, Gammelhaugen (Haugen) 1835 –36 og
Vollan 1836–37. Siden brukt av sønnen Anders
Eriksen - g. m. Else Jonsdtr. fra Opland, Tjøtta
- d. 15. feb. 1895, og  brukes nu av deres søn
Aleksander  Andersen,  g. m.  Josefine Johansdtr.
fra Granmo.
   Erik  Halvorsen  og Synnøve  hadde følgende
barn:  1) Hans Eriksen,  f.  paa  Gammelhaugen
1836, d. 10. juni 1917, g. m. Martha Nilsdatter,
Unkervatne  og  boende  paa  Ørnes.  2) Anders
Eriksen, bruker  paa  Pantdalsli. 3) Maren Eriks-
dtr.,  g. m.  skogdriver Trond Pedersen - utv. 4)
Andreas Eriksen (f. 1842, d. 29. juli 1898) g. m.
Anne Johansdtr., Haugen og boende paa Vollan.
5) Oline Eriksdtr., g. m. fjeldstuemand ved Krut-
vatne Johan Erlandsen. 6) Anthon Eriksen, g. m. 
Oline Andreasdtr., Aasli og boende paa Iversli. 7)
Elen Eriksdtr., f. 1852 ? g. m. Bendig J. Svendsen,
Fagerli - utv. til Amerika.
   Brukere: 1 Erik Halvorsen 1837 - 64, d. 3. nov.
1864, 591/4 aar gl. 2. Enken, f. 1806, død 15. feb.
1895.3.Anders Eriksen 1865 – 1906, f. 1839, d. 15
feb. 1913. 4. Aleksander Andersen fra 1906.
RUDERAAS:
   Optat 1795 av Ole Olsen fra Aanes, Vefsen, f.
1754, d. 20. mars 1851, g. m. Brynhild  Mikkelsdtr.
fra Røsvatsholmen, f. 1773, d. 2. decbr. 1866. Si-
den  bruktes  gaarden  av  sønnen Jakob Olsen, f.
28 decb. 1794 paa Holmen, g. 5. aug. 1827 m. 1) 
Karen  Hansdtr.,  Øvre Hals,  f. Kulstad, 2) Magn-
hild  Arentsdtr., d. 30 septb. 1856, 56 aar gl., 3)
Maren Svendsdtr. f. 1812, d. 9. mai 1901. Derpaa
Ole Pedersen, g. m. Marit Larsdtr. Tuven, Vefsen.
          - 53 -
Han f. 1820, d. 19. juni 1880, hun f. 1819, d. 15.
feb. 1914. Verken  Jalob O. Eller Ole  P. efterlot
sig  noget  barn.  Ole  P.  søn  av  svenske  for-
ældre. De  tok  sig  en adoptivdatter - søsterdatter
til Marit L. - Anne Thorsdtr., som blev g. m. en
skoghugger,  svensken  Erik  Anthon  Johanson,
som fik gaarden efter Ole P. Nu er gaarden  delt
i to og brukes  av  Erukssønnerne Johan E., g. m.
Anna  Olsdtr., og  Ludvig, der dog senere - 1922
- har solgt  sin  part eller del derav (?) til broren
Marius Ruderaas.
   Brukere:  1. Ole Olsen  1795 - ca.  1830, født
1754, d. 1851. 2. Jakob Olsen 1830 - ca. 1860, d.
9. juli 1866, 71 aar. 3. Ole Pedersen 1863 - 1880,
idet  Mekkel  Andersen - Jakobs  svoger  - brukte
ogsaa  Ruderaas  til  like  med Sirijord i 2 aar. 4.
Enken  efter  Ole Pedersen med Erik A. Johanson
som driver  til  1907,  d. 24. jan. 1907. 5a. Johan
Eriksen. 5b. Ludvig Eriksen.
RØSVATSBUGT:
   Optat  i 1770-aarene av Jon Olsen, hvis datter
Malene blev g. m. Jeremias Gabrielsen fra Ranen,
der saa blev bruker efter Jon. Derpaa dennes søn
Jon  Jeremiasen,  saa  Gulle  Olsen  fra  Ranen -
Bror  til Ole Olsen, Linvik - g. m. Oline Arntsdtr.
fra  Vefsen.  Siden - efter  at  Gulle  var druknet
i  Røsvatne  sammen  med  en  av  sine sønner - 
drev  enken  gaarden til den saa blev overladt til
svigersønnen  Johan  Kr. Jonsen  fra  Kvalbugt, g.
m. Olianna Gullesdtr.
   Jon Olsen hadde en søn Ole Jonsen, der tok op
paa  Bessedør,  en  anden  Gregus Jonsen - far til
Andrine  Varnvatne  -  og  datteren  Kirsti,  g. m. 
Anders Andersen, Herringbotne.
                    - 54 -
   Brukere: 1. Jon Olsen 1770-aarene. 2.Ole Jon-
sen. 3. Jjeremias  Gabrielsen, g. m. Malene  Jons-
dtr., d. som kaarm. 7. feb. 1882, født 1794. 4. Jon
Jeremiasen,  g. m.  Karen  Larsdatter  fra  Tortenli.
Jon d. 1903. 5. Gulle Olsen og Oline. G. f. 1831,
druknet  31  oktbr. 1880. 6. Johan Kr. Jonsen og
Olianna 1900 – 1920. 7a. Sønnen  Kornelius, g. m.
Hanna  Andreasdtr.,  Bjørkaas.  7b. Svigersøn Da-
niel E. Sannes, g. m. Oline Johansdatter, fra 1920.
   Jon  Olsen,  Røsvatsbugt  hadde  barna: 1) Ole
Jonsen, g. m. ?  2) Gregus, g. og boende i Kjær-
ringhalsan, 3)  Johannes J.,  g. og boende i Find-
neset  ved  Bleikvatne,  Korgen,  4)  Kirsti,  g. m. 
Anders  Andersen,  Herringbotnet,  5) Malene,  g.
m. Jeremias  Gabrielsen,  Røsvatsbugt,  6) Maren
Jonsdtr., g. m. Søren Kjærringhalsan.
   Ole Jonsen hadde barna :  1) Ole Olsen - bo-
ende  paa  Rabliaasen,  Korgen  - g. m. Anne Ja-
kobsdtr., datter av Aasel Olsdtr. og Jak. Stapfors.
2) Peder O. Klippen,  Tærnaby,  Sverige. 3) Abra-
ham O. Leiravneset, korgen. 4) Kristian O. Find-
neset, Korgen. 5) Jon Olsen.
RØLI:
   Paabegyndt  av  Hans  Torbjørn  og  ”Stampis-
Maren”, som var der i et aar, ca. 1830, og bodde
i en gamme. Saa optat i 1833 av Peder Simonsen
og  kone  Anna  Jonsdtr. - begge fra Ranen. Dog
var  de fra  stedet  et  aar og bodde da paa Find-
neset  ved  Bleikvatne  -  1835 - 36 - hvorpaa de
atter  tok  fat  paa  Røli. Siden brukt av sønnen - 
en tid lærer - Simon  Pedersen, f. 1827, g. m. 1)
Elen  Mathisdtr.  fra  Sjaavik.  2)  Katrine  Kjøn-
iksdtr.  fra  Jovatn,  Sverige ( Tærnaby ). Gaarden 
brukes  nu  av  sidstnævntes  søn  Anthon Simon-
sen,  g. m.  Anne  Mathisdtr. fra  Sørdal  - datter
                   - 55 -
av Mathis Jakobsen og Brynhild Olsdtr. -  fra
Hattfjelldal.
   Simon Pedersen lever andnu og nyter pension
tillike  med  kaar  av  gaarden, - pensionist ifra 
han var 90 aar gl. 1917 og er fremdeles rask og 
rørig, i begyndelsen av 1922.
   Brukere: 1. Peder Simonsen 1833 - 69, død 22.
oktbr. 1869, 64 aar. 2. Simon Pedersen 1869 - ?
f.1827, d. 5. mars 1922. 3. Anthon Simonsen ?
SANNES  -  en part av Breivik:
   Optat 1871 av Nils Thomassen Breivik, men
blev ganske snart overladt til broderen Ingebrigt
Thomasen, g. m.  Margrethe  Olsdtr. fra  Vefsen.
Hun blev snart enke, og derpaa g. m. Peder Pe-
dersen,  længe  kjendt  som  ”Sørdals-Per”,  men
var  formentlig  fra  Skaland, Vefsen. Atter som
enke overlot hun i 1880-aarene gaarden til Elias
Kolbendsen  fra Vesterbugt,  g. m. Olianne Dani-
elsdtr., Aakervik - hun f. 1854, d. 19. jan. 1914 - 
og brukes nu av sønnen Johan Eliasen, g. m. Mat-
hilde Jonsdtr., Dalen.
   Brukere:  1. Rydningsmand  Nils  Thomasen
1869-ca. 70. 2. Ingebrigt Thomasen (og enken )
1870-73, d. 31. juli 1871, 29 aar. 3. Peder Pe-
dersen 1873-1901, f.1834, d. 18. juni 1901. 4. Eli-
as Kolbendsen 1902 - ?  5. Johan Eliasen ?
STEKVASELV :
   Optat 1828 av Nils Jonsen (lap), g. m. bonde-
pike  Bereth  Olsdtr. fra  Ranen - oprindelig  fra
Dønnes, f. 1788, d. 18. juni 1884, - siden av søn-
nen  Nils  Nilsen,  g. m.  Karen - ogsaa  halvlap.
Derpaa.  Kristian  Nilsen  fra  Jovatn,  Tærnaby,
Sverige, g. m. Kristine Lønberg - begge fra Sve-
rige - og brukes nu av disses søn Nils Kristian-
                    - 56 -
sen,  g. m. Ida From fra Klippen, Tendvasdalen
Sverige - en fjern ætling av Jon Olsen, Røsvats-
bugt.
   Altsaa: 1. Rydningsm. Nils Jonsen 1828 - 50 -
aarene. 2. Nils Nilsen og Karen 1850 - aarene -
1900, N.f.1828, d. 5 decbr. 1916. 3. Kristian Nilsen
og Kristine ca. 1900 - 19, Kr.f. 1851, død 12. mars
1919. 4.Nils Kristiansen og Ida From fra 1920.
   Kristian Nilsen var søn av Nils Kjøniksen, Ø.
Jovatn, Sverige, og h. Pernille Larsdtr., Tortenli,
Hattfjelldalen.
SUNDSLI - oprindelig en part av Stekvaselv:
   Optat 1847 av Jon Ottesen fra Bryggefjeldda-
len, Korgen, g. m. Maren Johansdtr., f. paa Alm-
dal, Vefsen. Senere brukt av lærer (lap) Lars Olsen
 - først lap-skolelærer paa Hattfjelldal sko-
le, saa dennes enke Anna Larsdtr. (ogsaa lap), og
brukes  nu  av Kristian Jakobsen fra Valen, g. m. 
Maren Johannesdtr., Varentræsk.
   Brukere: 1. Jon Ottesen 1847 - 69, fraflyttet. 2.
Lars Olsen ( lærer) 1870 - ? f.1826, d. 8. jan. 1892.
3.Olsens enke ? - 1904, f. 1833, d. 6 april 1906. 4.
Kristian Jakobsen fra ca. 1905.
   Lærer  Lars  Olsen  druknet i  Røsvatnet under
skøiteløp paa  vei  til  Hattfjelldal. Hans  lik blev
ikke  fundet.  -  Han  lærte  ikke  barna  lappisk,
men almindelig  norsk, - hadde  gaat 3 aar paa
Tromsø  Seminarium,  var  derpaa  lærer i  Finn-
for baade lappebarn og bondebarn.
SØRNES - ”Kjederskaret”:
   Optat  ca. 1900  av  Rone  Ingebrigtsen - først
rydningsm. paa  Linrud  -  oprindelig  fra  Sæterli,
g. m.  Kristense  Johansdtr.  Flyttet  fra  Linrud til
                     - 57 -
en fjeldgaard i Mo og var der ca. 2 aar. Kom saa
tilbake og tok rydning paa Sørnes.
SUNDSAAS:
   Optat 1801 av Johannes Jensen, bror til Nils
Jensen, som tok op paa Aakervik og Gabriel Jen-
sen, Lille Bryggefjelddal, som var g. m. Johanna
Kristoffersdtr.,  søster  til  Simon  Kristoffersen.
Derpaa  sønnen  Peder  Johannesen  ( Jansen ), g.
m.Ingeborg Eriksdtr. fra Bygdaas. Saa disses søn
Edvard  Pedersen,  der omkom ved et ulykkestil-
fælde,  idet  en  ”beitkasse” -  en mængde hjem-
kjøt  og  opreist birk til hjælpefor for kreaturene
- faldt  over  ham og dræpte ham. Gaarden bru-
kes  nu  av  søsteren Maren pedersdatter, da Ed-
vards enke  Julianna Jensdatter fra Kongsdal fra-
flyttet  stedet.  Tilsidst  brukt av Gulle Johansen,
Røsvatsbugt,  g. m.  Jette  Tanke,  Mosjøen,  der
1921 solgte  halvdelen  til  Mikkal Davidsen fra
Tortenli, g. m. Petrine O. Fra Svartvatne, Korgen.
   Brukere: 1. Rydningsm. Johannes Jensen 1801
-45, d. 5. decbr. 1857, 91 aar. 2. Peder Johanne-
sen (Jansen) 1845 - 90, d. 1. april 1891. Hans ko-
ne  Ingeborg  f. 1821, d. 22. februar 1914. 3. Ed-
vard pedersen 1890 - 93, f. 1850, d. 3. december
1893. 4. Maren  Pedersdatter  -  ugift  -  1894 -
1919. 5a. Gulle Johansen fra 1919. 5b. Mikkal Da-
vidsen fra 1921.
SIVERTGAREN:
   Optat i beg. av 1840-aarene av ”Stor-Sivert”, g.
m. Lisa  Kaisa. Han  var  der  en ganske kort tid,
hvorpaa stedet tilflyttedes av Rolf Pedersen 1847,
som var der i 2 a` 3 aar. Saa Thomas Jonsen, g.
m. 1) Olava  Nilsdtr.  fra  Stekvaselv, d. 20. juni
1869, 52  aar gl. 2) Johanna Mathisdtr. fra Kjær-
          - 58 -
ringnes, - i begge ægteskap barnløs. Brukes nu
av  fastsønnen  Jørgen  Eliasen  fra Kjærringnes,
g. m. 1) Jørgine  Ingebrigtsdatter, Sørdal, 2) Be-
reth Benonisdtr. fra Sjelmo.
   Brukere: 1. Rydningsm. ”Stor-Sivert” ca. 1844
- 46, frafl. 2. Rolf Pedersen 1847 - 50, frafl. 3.
Thomas Jonsen 1850 - 90, f.1824, d.16. jan.1898.
4.Jørgen Eliasen fra ca. 1890.
SØRDAL:
   Optat i 1730-aarene  av Jon Gabrielsen, for-
mentlig  bror  til  Thomas  Gabrielsen,  Krutaag.
Derpaa  brukt av ”Sørdals-Ingebrigt”, saa dennes
svigersøn Peder, som  druknet i Røsvatne, og i 
1825 tilflyttet  av Jakob Klausen fra Bygdaas i
Ranen, g. m. Elen Nilsdtr., Bygdaas. De hadde da
sønnerne Klaus og Andreas. Gaarden blev senere
delt mellem  sønnerne Klaus og Andreas Jakob-
sen. Klaus, der en længere tid var lærer, forblev
ugift og i høi  alder utvandret  til Amerika. An-
dreas døde forholdsvis ung efterlatende kone Ma-
ren  Larsdtr. -  søster  til  Marit Larsdtr., Ruder-
aas - og barna 1) Anthon, gift og boende i Røs-
dal, 2) Lars,  g. m  Dorthea  Danielsdtr., Aaker-
vik og boende paa Sirijord, 3) Alette Andreasdtr.,
g.m. Ole Danielsen Bakken, Aakervik og boende
der, og  4) Elen  Andreasdtr.,  g. m. Johan Inge-
brigtsen  fra  Sæterli  og boende paa Kjærringnes.
En part er siden brukt av Mathis Jakobsen - søn
av  Jakob  Knudsen,  Guldjord  og h. Anne Mik-
kelsdtr. - og brukes nu av Kaspari Simonsen fra
Røli, g. m. Julie Kristiansdtr. fra Stekvaselv. Den
anden  part  brukt av Ingebrigt Jakobsen fra Va-
rentræsk,  g. m. Anne  Mathisdtr. fra Kjærringnes.
   Brukere: 1. Jon Gabrielsen fra 1730-aarene til
ca. 1770. 2. Ingebrigt  ca. 1770 - 1810.  3. Pe-
                    - 59 -
der ca. 1810 – 25. druknet  i  Røsvatne. 4. Jakob
Klausen 1825 – 55, d. i 50-aarene. 5.Klaus Jakob-
sen, Andreas og  enken. Andreas d. 9. juli 1863, 
38 aar. 6a. Mathis  Jakobsen  -  Klaus`s  part  -
ca. 1872 – 1919,  f. 1845, d. 4. juli 1920. 6b. Inge-
brigt  Jakobsen  -  Andr.  Part  - 1870 - 1920, f.
1844, d. 27.septb. 1921. 7a. Kaspari Simonsen fra 
1919. 7b. Mathias Ingebrigtsen.
SJAAVIK*):
   Optat  1831 av  Mathis Jørgensen fra Storrem,
Vefsen,  g. m.  Anne  Hansdtr.,  en  halvsøster  til
lensm.  Nils  Ingebrigtsen, Tustervatn, og f. 1810.
Siden  er  gaarden brukt av sønnen Jørgen Mathi-
sen,  g. m. Nikoline  Olsdtr.  fra  Hattfjelldal, født
1826, d. 19. juli 1922, og brukes nu av sidstnævn-
tes sønner Ole og  Elias Sjaavik. Ole g. m. Anna
Gustavsdtr.  fra  Tærnaby,  Sverige  og Elias med
Marie Johansdtr. fra Røsvatsholmen.
   Altsaa: 1. Mathis  Jørgensen  fra  1831 - 58, f.
1803, d. 18. mars  1876.  2. Jørgen  Mathisen  fra
1858-1912. 3. Sønnerne Ole og Elias fra 1913.
   Mathis  Jørgensen hadde barna : 1) Jørgen Mat-
hisen,  bruker  efter  faren,  2) Johanna, g. m. Nils
Thomasen,  Breivik,  3) Elen,  g. m. Simon Peder-
sen, Røli og 4) Hansine M., g. m. Andreas Mikkel-
sen Lamo, Aakervik.
   Jørgen  Mathisens  barn  er :  1) Ole,  2) Elias,
begge  brukere  av  farens  gaard Sjaavik, 3) lærer
Mathias  J. Sjaavik,  g. m. Anna  Olsdtr. fra  Tus-
tervatn  -  datter  av  Ole  Paulsen fra Ugelvatne -
og bruker paa Lamo, Aakervik.
__________
*) Navnet skriver sig fra en førksjaa, lapperne
hadde der.
                    - 60 -
   Nikoline Olsd. Styret egen husholdning like til 
hun laes paa  sit  8  dages lange sykeleie  før sin
død.
SJELMO:
   Optat 1852 av Jakob Davidsen og h.Beret Be-
nonisdtr., begge fra Ranen, - siden brukt av søn-
nen  Benoni  Jakobsen,  g. m.  Anna Olsdatter fra 
Varentræsk, og  saa  av disses søn Johan Benoni-
sen,  g. m. Anna Petrine  Nilsdtr. fra Øvre Jovatn,
Sverige.
   Altsaa: 1.Jakob Davidsen 1852 – ca. 80, f.1808,
d. 21. jan. 1894.  2. Benoni  Jakobsen ca. 1880 –
1918. 3. Johan Benonisen  1918 – 20,  død  ( druk-
net ) 3. december 1920. 4. Enken fra 1921.
   Jakob  Davidsens  kone,  Beret,  f. 1810, d. 24.
nov. 1885.  De  hadde  barena 1) David Jakobsen, 
en  lang  tid  hedningemissionær  paa Madagaskar,
2) Eline,  g. m.  Jakob  Eriksen,  Varenvatne,  3)
Benoni J.,  gaardbruker  paa  Sjelmo  efter faren.
Til  sine  tider ogsaa  adskillig benyttet som lærer
i almueskolen.
SØRBUGT:
   Optat  1915  av  Kristian  Simonsen  fra  Røli, 
enkemand  med  4  barn  efter sin kone Elen Ja-
kobsdtr., Varenvatne. Er nu gift paany med Anna
M. Benonisdtr. fra Sjelmo.
STORMO:
   Optat 1912 av Andreas Eliasen fra Vesterbugt,
g. m. Dorthea  Kolbensdtr., og brukes nu av søn-
nen  Ottar  Andreasen,  gift  1921  med  Mathilde
Johansdtr. fra Vesterbugt.
   Brukere: 1 Andreas Eliasen 1912 - 17, f. 1846,
d.20. oktb. 1917. 2. Ottar Andreasen fra 1917.
                    - 61-
SÆTERLI:
   Optat i sidste halvdel av 1840-aarene av  In-
gebrigt Olsen fra Krutaag - Groli og Melkerli - 
g. m. 1) Dorthea  Jonsdtr.,  søster  til  Kristine J.
Granmo  og  halvsøster til Gabriel Jonsen, Krut-
aag,  2) Petrine  Jakobsdtr. fra Vefsen, d. 3. mai
1911.Gaarden eies og brukes nu av Fredrik Lar-
sen fra Gryteselv, g. m. Anna Arntsdtr. fra Vef-
sen. Dog er et stykke land avstaat til og bebygget
av  sersjant  Nordvald  Olsen  fra  Sjaavik, g. m. 
Lina Fredriksdtr., Sæterli.
   Brukere: 1. Ingebrigt Olsen og enken ca. 1850
- 97,  I. d. 22. april 1899.  2. Fredrik Larsen  fra
1895.
SÆTEREN:
   Optat 1891 av Jørgen Hansen fra Bjørkaas, g.
m. Kristine  Eriksdtr. Fra Kulstad, Vefsen og er
senere brukt av Johan Nilsen fra Brændmo, g. m.
Randi Johansdtr. fra Hattfjelldal.
   Brukere:  1. Jørgen  Hansen  fra  1891 - 1908.
2. Johan Nilsen fra 1908.
SKARSTAD:
   Optat 1893 av Anders Ingebrigtsen fra Tuster-
vatn  -  bror  til  Nils  Ingebrigtsen,  Brændmo -
g. m. Maren Eriksdtr. Fra Valen, og brukes endnu
i 1922 av ham.
SIRIJORD:
   Optat  1836 av Mekkel Andersen fra Skaland,
Vefsen,  g. m.  Karen  Olsdtr.  fra  Ruderaas, der
blev  enke  i 1853 efter at ha bragt til verden 6
barn, og  drev  halvdelen  av gaarden længe som
enke  sammen  med  barna.  Den anden halvpart
-  Steinsletten  -  blev  avstaat  til  svigersønnen
                    - 62 -
Johan  Nikolaisen, som var g. m. ældste datter 
Ingeborg  Mikkelsdtr. Karen utv. til Visconsin,
Amerika ca. 1880, 76 aar gl., f. 1804. Hun var
kaarkone  under  Jens Nilsen  fra  Dalen, g. m.
Jonille Bentsdtr. fra Hattfjelldal. Rølløf Nilsen
fra Dalen - g. m . Elen Arntsdtr., søster til Anna
Arntsdtr., Sæterli - var bruker efter Jens. Begge
disse  familier utv. til Amerika - Jens 1879 og
Rølløf ca.1884. Senere er gaarden brukt av Lars
Andreasen fra  Sørdal, g. m. Dorthea Danielsdtr.
Bakken,  Aakervik og brukes nu av dennes søn
Magnus Larsen, g. m. Sofie Nilsdatter, Ø. Jovatn,
Sverige.
   Altsaa: 1.Mekkel Andreasen 1836 - 53, død 21.
juli 1853. 2.Enken nogen aar. 3. Jens Nilsen, Da-
len 1860 - 79, utv. 4. Rølløf Nilsen fra 1879 - ca.
84, utv. 5.Lars Andreasen ca. 1884 - 1918, d. 27.
decbr. 1918. 6a. Magnus Larsen. 6b. Alfred Erik-
sen, Ruderaas, g. m. Anna Larsdatter, Sirijord.
STEINSLETTEN - en part av Sirijord :
   Paabegyndt ca. 1860 av Johan Nikolaisen fra
Vefsen - bror til  Ole Kjønaasen  m. fl. - g. m.
Ingeborg  Mekkelsdtr.,  Sirijord. Familien utv. i
1883 med undtagelse av sønnen Andreas. Derpaa
bruktes gaarden  i  5 aar  av Lars Tølløfsen fra
Valmaas,  g. m.  Maren J. Steinsletten - utv.  til
Viskonsin,  Amerika. Og saa Andreas Johansen,
Steinsletten,  g. m.  Helga Hansdtr. fra Bjørkaas.
Gaarden  er nu delt og brukes den ene part av
sidstn. søn Johan Andreasen, g. m. Jørgine Arnts-
berg, dtr. av Arntsberg Jonsen Skomstad, Vefsen.
   Brukere: 1. Johan Nikolaisen 1860 – 83,  utv.
2. Lars Tølløfsen 1883 - 88, utv. 3.Andreas Johan-
sen fra 1888, eventuelt 1 part av sønnen Johan
Andreasen.
                     - 63 -
SKARMODALEN:
   Optat 1847 av Peder O.Nilsen fra Unkervatne,
g. m. 1) Beret Larsdtr.  fra  Tortenli  med  hvem
han  hadde  4 barn - Ludvig,  Bergitte,  Nils  og
Erik - 2) Kirsti Hansdatter fra Vefsen med hvem
han  da  fik datteren Beret, g. m. svensken Johan
Olofson  -  senere  bruker.  Gaarden  blev  derpaa
kjøpt  av  Konrad  Ørnæs - Berets  søn før ægte-
skapet  -  og  bortforpaktet  til  1915, da den saa
blev  kjøpt  av  lap  Klemmet Thomasen. Det be-
merkes, at Peder O. Nilsens far - Nils Andersen.
Unkervatne  -  ved  sin  indflytning  fra  Sverige
stanset  første  aaret  paa  Skarmodal.  Ankom  i
august  maaned  med  familie  og  kreaturer  -  6
kjyr  og  1 hest, - skulde da samle for til besæt-
ningen og bygge hus for sit folk. Alt blev ufuld-
stændig,  hvorfor  han  om vinteren mistet kreatu-
rene  paa  en  ko  nær, og det knep hardt for fa-
milien.  Næste  aar  flyttet han saa til Unkervatne
og tok op der. Kreaturer fik han laant hos andre
folk  i  bygden.  Han  indflyttet  fra  Vilhelmina,
Sverige.
   Brukere: 1. Peder O.Nilsen 1847 - 99, født 1828,
d. 29. jan. 1915.  2. Johan  Olofson  1899 - 1912.
Hans kone d. 4. oktb. 1911. Saa kjøpt og bortfor-
paktet nogen aar av Konrad Ørnæs. 3. Lap Klem-
met Thomasen fra 1915.
STORHAUGEN - en part av Ørjedal:
   Optat 1909 av Halvard Arntsen - bror til Kon-
rad Ørjedal - g. m. 1) Helga Johansdatter, Ørjedal
( deres  oldefar:  den  indflyttede  Arne  Toresen,
Kampli,  bedstefar  Halvar  Arntsen,  Mekkeljord
og  far:  Arne  Halvarsen ),  2) - i  1921 - Anna
Hansdtr.  fra  Tromsøysundet  - enke  efter  Jens
Konradsen.
                   - 64 - 
SØNSTERUD - en part av Ørjedal:
   Optat 1882  av  Hans Pedersen, Ørjedal g. m.
Mathea  Ingebrigtsdtr.  fra Findsaas, fraflyttet til 
Vildmo i Ranen 1894. Stedet blev derpaa i nogen
aar  brukt  under  et  med  hovedbruktet  Ørjedal.
Brukes nu av Ingebrigt Pettersen - ugift.
   Altsaa: 1. Hans Pedersen  1882 - 94,  utfl. 2.
Brukt  under  hovedbruket 1894 - 1907. 3. Inge-
brigt Pettersen fra 1908.
   Ingebrigt Pettersen er søn av Petter Persen fra 
Bustadmo,  Fiplingdalen,  Vefsen  -  g. m. Beret
Estindtr. fra Svenskli.
SLETFJELDLI  ( Nilsen ):
   Optat 1852 av Nils Hendrikk Olsen fra Nyhau-
gen  -  søn  av  Elen Grøn - g. m. Elisabet, form.
fra  Bjørnaadalen,  Vefsen,  født  1811,  d. 5. aug.
1874. De bodde der i 3 aar. Derpaa brukt av Ole
Estinsen  fra  Svenskli  -  senere  Sørgaarden  - 
g. m. Anne  Marie  Jonsdtr.,  Sørgaarden.  Brukte
ogsaa  Nilslien  i  2  aar som underbruk,  efter at
han  var  blit  bruker av Sørgaarden. Saa Olaus J.
Nilsen  -  Tidligere  lærer  og  kirkesanger i Hatt-
fjelldalen  -  g. m. 1) Anne Agersborg Andersdtr.,
Vefsen,  2) Karen Gabrielsdtr.  - form. fra Herøy.
Brukes  nu  av  Johan  Johansen  Hoom  fra Gud-
brandsdalen,  g. m.  Susanna  Halvarsdtr.,  Mekkel-
jord - f. 1854, d. 1894.
   Brukere: 1. Nils Olsen og Elisabet 1852 - 55,
frafl. 2. Ole Estinsen og Anne 1856 - 69, frafl. 3.
Olaus J. Nilsen og Karen 1869 - ca. 90, frafl. 4.
Johan  Johansen  og  Susanna ca. 1890 - 1921, f.
1844, d. 5. juli 1922. 5.Edvin Johansen, g. m. Ber-
gitte Haagensdtr., Skundberg, fra 1921.
   Johan  Johansen  Hooms  barndomshjem ligger
2 mile nord fra Lillehammer.
                     - 65 -
SVENSKVOLD, en part av Sandmoen (Sandnes):
   Optat 1850  av Lars Eriksen  fra  Meraker, f.
1812,  g. m.  Kirsti  Estindtr.  -  datter  av Estin
Arntsen,  Sandnes  eller  Svenskli  - ogsaa født i 
Meraker 1813,  d. 2. febr. 1899. Derpaa brukt av
sønnen  Guttorm  Larsen,  ugift,  og saa av sidst-
nævntes  svoger  Lars Larsen fra Kittelfjeld, Sve-
rige, g. m. Elen Larsdtr., Svenskvold.
   Brukere: 1.Lars Eriksen ( og Kirsti ) 1850 – 95,
d. 26. juli 1895. 2. Guttorm Larsen 1895 - 1916, f.
1850, d. 23.  oktb. 1916.  3. Lars Larsen fra 1916.
   Lars Eriksen og Kirsti Estindtr. hadde følgende
barn: 1) Guttorm, 2) Elen,  3) Torger Larsen. Lars
Eriksen  hadde  ogsaa  fra  et  tidligere ægteskap - 
g. m.  Gjertrud  -  barna:  1) Gjertrud,  form.  gift
i  Stjørdalen,  2) Martha Larsdtr.,  g. m.  Arne Es-
tinsen,  Svenskli,  3) Erik Larsen,  utv. til Amerika
i 1860-aarene.
SVENSKLI - Sandmoen - ”Sandnes”:
   Optat  1840  av  Øystein  ( Estin)  Arntsen  og
hans  2den  hustru  Karen  Larsdtr.  Øystein d. 15.
mai 1877, 88 aar gl. og Karen f. 1808, d. 1. septb.
1883. Gaarden  flyttedes  til  Svenskli  1847,  og
1850  avstodes  Svenskvold  til  svigersønnen Lars
Eriksen  (videre under Svenskvold). Siden  bruktes
gaarden  av  sønnen  Arne  Estinsen,  g. m. Martha
Larsdtr.,  datter  av  Lars  Eriksen,  Svenskvold og
hans  første  kone.  Saa  dennes  søn  Ole Arnesen,
g.m. Kristine  Larsdtr.,  Svenskvold,  og brukes nu
av  lærer  og  stortingsmand  Peter  Bolstad,  g. m. 
Karen Arnesdtr., Svenskli.
   Brukere:  1. Øystein  Arntsen  -  Sandmo 1840
- 47,  Svenskli 1847 - ca. 60. 2. Arne Estinsen og 
Martha  ca.  1860 – 96,  Arne  d.  10. mars  1896,
Martha  d.  29.  jan.  1910  -  f.  ”Måråk”.  3. Ole
                     - 66 -
Arnesen 1896 - 1903, f.1866, d. 20. jan. 1903. 4.
Peter Bolstad  fra 1903.  Den  sidste  har hat 14
barn, hvorav 11 lever.
   Fra  første ægteskap hadde Estin Arntsen føl-
gende  barn: 1) Arne  Estinsen,  2) Kirsti,  g. m. 
Lars E. Svenskvold, 3) Ole E., g. m. Anne Marie
Jonsdtr.,  Sørgaarden  -  datter  av Jon Skrædder
fra Stjørdalen.
   Andet ægteskap bragte barna: 1) Marit Estins-
dtr., g. m. Peder A. Pedersen, Vollan, 2) Lars E.,
g. m. Karen  Nilsdtr. fra Ø. Jovatn, og bodde en
tid  paa  Grublandshaugen,  sidst   paa  Hagfors,
Vefsen, 3) Estin Estinsen, g. m. Elen Larsdtr. fra
Aarremmen;  Vefsen  og  boende  paa Kroken, 4)
Beret E.,  g. m.  Petter C.  Pedersen,  Bustadmo,
længe  boende i en skogstue under Ivarrud, sidst
som enke i Ørjedalen og Sønsterud, 5) Ingebrigt
Estinsen, g. i Vilhelmina og d. i en ung alder.
   Estin  bygget  op  under  lien, Arne flittet den 
saa  nedover  til straks ovenfor nederste voldflate
fra  Elen,  og  av Peter Bolstad er den nu flyttet
op og østover til nuværende sted.
SØRGAARDEN -  en part av  Vollan: 
   Optat  1845  av Jon Olsen, skrædder, og kone
Marit  Arntsdtr.  -  begge  fra Meraker - der dog
straks  overdrog  nybygget  til  svigersønnen  Ole 
Pedersen, g. m. Marit Jonsdtr., ogsaa fra Meraker.
Utv.  til  Amerika 1867, - fik utflytningsattest 23.
mars  1867.  Darpaa  blev  Ole  Estinsen  -  g. m.
Anne  M. Jonsdtr.  -  bruker  av gaarden, - begge
f. i Meraker;  senere  brukt  av disses søn Edvard
Olsen,  g. m. Olianna Børresdtr., Tralrud og er nu
en  part  overlagt  til  sønnen Ole Edvardsen, g. m. 
Maren Tøgersdatter fra Haugen.
   Brukere:  1. Jon  Olsen,  skrædder, 1845. 2. Ole
           - 67 -
Pedersen  1846 - 67,  utv. 3. Ole Estinsen 1867 –
1907, f. 1828, d. 23. aug. 1918. 4. Edvard Olsen fra 
1907.
   Jon Olsen d. som kaarm. 23. aug. 1873, 83 aar
gl. og  Marit  Arntsdtr.  ( søster  til  Ingrid  Nerli )
d. 8. juli 1878, 73 aar. (Nedskrevet 1921.)
SLETBAKKEN, Hattfjelldal:
   Se herom i beskrivelsen av Hattfjelldal.
SOLBAKKEN, Hattfjelldal:
   Bebygget av lensmand E. N. Brenne i 1913.
STORVASLI (Findkløven ) :
   Optat  i 1840 - aarene  av Jakob  Bentsen fra 
Haustreisen,  g. m.  Anne Ingebrigtsdtr. fra Kims-
aas, Vefsen. Senere Johannes Andersen fra Røs-
vatsholmen,  der  flyttet  gaarden  til  Storvasli  i
1850 - aarene,  g. m.  1) Elen  Ivarsdatter, 2) Elen
Mathisdtr.  fra  Vefsen. Familien utv. til Amerika
1870. Saa  Benjamin  Mathisen  fra  Kjærringnes,
g. m. Anne Andersdtr. fra Skaland (?) Vefsen, og 
brukes  nu  av  sønnen  Gabriel  Bejaminsen, g. m.
Oline Johansdtr. fra Granmo.
   Brukere: 1. Jakob  Bentsen  fra 1840-aarene til
54,  frafl.  2. Johannes  Andersen 1855- 70, utv. 3.
Benjamin  Mathisen  1870 – 1900,  f. 1831,  d. 13.
mars 1903. 4. Enken med sønnen som driver 1900
- 19.  f. 1832,  d. 7. mai 1919.  5. Gabriel  Benja-
minsen fra 1920 som selveier.
STORMLI:
   Optat 1880 av lap Thomas Andersen og h. Sig-
rid  Paulsdtr.  Og  bruktes  nu  av  Sigrids brorsøn
Sjur Nilsen fra Bergli, g. m. Marie Kristensdtr.
   ( Nedskrevet 1921 ).
                    - 68 -
SANDØRENGET:
   Optat 1915 av Peder Olsen fra Elsvatne, g.m.
Olianna  Sjursdtr.  -  datter  av  Sjur  Olsen  fra
Røsvatne - opfostret paa Bjorbekmo, Vefsen.
STORLIEN - Tuven, opr. Halvardalen:
   Optat ca. 1720 av Halvard Nilsen og skyldsat
1756 for m. Efter Halvards død avstod enken sin
bruksret i 1756 til en Anders Ingebrigtsen, og er
det  formentlig  samme  Anders Ingebrigtsen som
senere,  i 1761,  var  ved Varenvatne, da Jokum
Raanes  var og  opgik ”lovlig mærke og grænse-
siel” mellem  Varentræske,  Sørdal  og Varenvat-
ne. Hvem  som  da  en tid var bruker paa Storli
vites ikke. Senere Benjamin Johansen, g. m. An-
ne Olsdtr., d. 24. jan. 1869. Derpaa bruktes gaar-
den av  sønnerne  Ole og Nils Benjaminsen med
søstrene  Marit  og  Elisabet  til  hjælp, - saa Jo-
han  Erlandsen,  g. m.  Oline  Eriksdtr.  fra  Pant-
dalsli,  og  sidst  brukt  av  Benjamin  Jensen fra 
Kongsdal, g. m. Olianna Olsdtr. fra Linvik.
   Brukere: 1. Halvard Nilsen ca. 1720 - 50. 2. An-
ders Ingebrigtsen m. fl. til ca. 1830. 3. Benjamin
Johansen  ca.  1830 – 61, d. 15. mars 1861, 56 aar
gl. 4. Ole og  Nils Benaminsen  1861 – 80.  5. Jo-
han  Erlandsen  1880 - 86.  6. Benjamin  Jansen
1886 - 1919, d. 17. april 1919. 7. Enken og barna
fra 1919.
TUSTERVATN - skylds. 1756 for 1 b. 12 m.:
   Optat  ca. 1690  av  Haagen  Kristensen - sag-
mester, og  i 1701 bebodd av Josef Arntsen, født
1656, og Haagen Jakobsen; senere Haagen Haa-
gensen,  g. m.  Guro  Jakobsdtr.  -  muligens  en
søster  av  Mekkel Jakobsen, Røsvatsholmen - og
saa  en  Jakob  Haagensen i tiden omkr. 1760-70,
g. m.  Kari  -  bedstemor til Nils Jakobsen, Grub-
                    - 69 -
ben - som opnaadde en alder av 105 aar. Senere
Lars  Kristensen  -  formentlig  fra  nabogaarden
-var  hendes  svigersøn,  og  brukte  derpaa  I n-
n e r g a r e n.  Lars Kristensen var g. m. 1) Kri-
stine  Johannesdtr.,  datter  av  rydningsm.  paa
Kongsdal Johannes  Larsen, 2) Olava Andersdtr.,
datter av en Anders Olsen, Tustervatn.
   Hans  barn: 1. Jon Larsen, g. m. enke Beret
Eriksdtr., Mjaavatn. 2. Anders Larsen, født 1796,
d.1870, g. m. Beret Anna Nilsdtr., f.1800, d. 1901,
og  bodde  paa Konsdal. 3. Kristen Larsen, g. m. 
Dorthea Jonsdtr. fra Ranen og bodde ved Nedre
Jovatn,  Tærnaby,  Sverige. 4. Karen Larsdtr. var
anden kone til Ole Jørgensen Svartvatne, Kongs-
dal.  5. Maren  Larsdatter,  g. m. en enkemand i 
Visten.  6. Johanna Larsdtr.,  g. m.  Peder Olsen,
Rabliaasen, søn av Ole Jonsen, Røsvatsbugt. Pe-
der Olsen  flyttet  til Klippen, Tendvasdalen,Sve-
rige.
   Efter Lars Kristensen bruktes denne gaardpart
av  lensm.  Nils  Ingebrigtsen  fra  Stornes,  g. m. 
Kirsti  Nilsdtr.,  Bygdaas.  Derpaa Ingebrigt Nil-
sen,  g. m. søskenbarn  Marit Andersdtr. fra Røs-
vatsholmen. Saa Ole Paulsen fra Ugelvatn, g. m. 
Maren  Kristiansdtr.,  Tustervatn.  Johannes Erik-
sen fra Varenvatne, g. m. Ingeborg Olsdtr., Hatt-
fjelldal.  Derpaa  Johannes` enke  samt  sønnen
Erik,  g. m. Albertine Gullesdtr.  fra Forsen, Ra-
nen.
   Hvilke  gaardparter  de  første  brukere hadde 
kan  ikke klarlægges,  hvorfor  her nedenfor kun
anføres saa langt tilbake som det vites med sik-
kerhet.
   Brukere  -  foruten  de ovennævnte  første: 1.
Lars Kristensen til ca. 1825. 2. Nils Ingebrigtsen
ca. 1825 - d. 5. jan. 1873, 811/2 aar. Hans kone,
                   - 70 -
Kirsti, d. 7. juli 1868, 79 aar. 3. Ingebrigt Nilsen
? - 1864, d. 23. mars 1864, 43 aar. Hans kone, Ma-
rit  Andersdtr. døde hos sønnen Nils Ingebrigtsen,
Brændmo  1. juni 1910 - født 1825. 4. Ole Paul-
sen, bruker fra 1864 - 74, kjørte sig ned gjennem
isen paa Røsvatne 10. decbr. 1874 - f. 1833. En-
ken  Maren,  som  senere blev g. m. skrædder Ed-
vard  Zakariasen,  f. 1835, død 7. septbr. 1913. 5.
Johannes  Eriksen  1875 - 1917, født 1843, d. 13.
aug.  1917.  6. enken Ingeborg sammen med søn-
nen Erik Johannesen fra 1917.
TUSTERVATN - Yttergaren:
   Samtidig  med  Lars  Kristensen  beboddes  Yt-
tergaren  av  Ole  Gregusen  -  far  til  Ole Olsen,
Linvik  og  Gulle  Olsen,  Røsvatsbugt  -  g. m. 1)
Martha  Johansdatter  fra  Røsvatsbugt,  2) Kristine
Johannesdtr.  Fra  Sundsaas,  19  aar  gl.  Derpaa
Kristian  Ingebrigtsen  fra  Stornes,  g. m.  Marie
Bendigtsdtr.  Fra  Varentræsk, saa dennes søn Eli-
as  Kristiansen,  g. m.  Gunhild  Nilsdtr.,  Aaakvik,
Vefsen og brukes nu av Elias`s dattersøn Andreas
Olsen  fra  Herringbotnet,  g. m.  Emma  Larsdtr.,
formentlig fra Bjørnaadalen, Vefsen.
   Brukere, foruten de  første mænd: 1. Ole Gre-
gusen til 1829, frafl. Til Kongsdal. 2. Kristian In-
gebrigtsen 1829 - 68, d. 1. januar 1873, 79 aar. 3.
Elias Kristiansen 1868 - 1918, f. 1833, d. 19. juli
1922.4.Andreas Olsen fra 1918.
  Det  bemerkes,  at  Kristian  Ingebrigtsens  kone
Marie  Bentsdtr.,  f. 1798,  døde 18. jan. 1897 og
Elias`s  kone  Gunhild  Nilsdtr., f. 1830, 16. april
1902.
Bla om                         Tilbake til innhold

 

Send e-post til ivar@iva.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Copyright © 2002 iva.no, Ivar Ørjedal
Sist endret: 21.04.2023